Biomaterial för kolanod vid aluminiumtillverkning

Primäraluminium tillverkas genom att leda elektricitet mellan en negativ katod och en positiv anod, båda tillverkade av fossilt kol. Under 2021 uppgick den globala produktionen av primäraluminium till 67,34 miljoner ton, vilket motsvarar ungefär 3% av världens direkta industriella utsläpp av koldioxid på 9,4*109 ton. Inom den svenska produktionen av primäraluminium genereras ungefär 153 600 ton koldioxid från endast anod-förbrukningen. Detta problem behöver en lösning.

Detta projekt är ett samarbete mellan KTH, Norsk Hydro och Envigas AB (ett svenskt företag som producerar biokol och bioolja genom biomassa-pyrolys). Det övergripande målet med projektet är att utveckla hållbara och högeffektiva processer för omvandling av bio-olja och -kol till högkvalitativt råmaterial ämnat för produktionen av kol-anoder inom aluminiumindustrin.

Mer specifikt är målen följande:

  • Utveckla en hållbar process för uppgradering av bioolja som för produktion av högkvalitativ bindemedel som slutligen också används vid framställningen av kolanoder.
  • Utveckla en hållbar process för uppgradering av biokol för produktion av högkvalitativt torrt material som slutligen också används vid framställningen av kolanoder och packningsmaterial.
  • Dokumentera den utvecklade processen för tillämpning vid produktion i stor skala, inklusive energi- och massabalans samt toxicitet i processen.

Projektet är uppdelat i 5 arbetspaket (APs);

AP1: Projektledning, kommunikation, spridning;

AP2: Uppgradera bioolja som bindemedel för anod-applikation;

AP3: Uppgradera biokol som råmaterial för anoder, inklusive packningsmaterial för anod-applikation;

AP4: Karakterisering av prover;

AP5: Utveckling av processen med målet att skala upp samt industriell användning.

Därför är detta viktigt

Fossilbaserade kolananoder används i stor utsträckning då primäraluminium produceras. Bara den svenska produktionen av primäraluminium genererar ungefär 153 600 ton koldioxid endast från förbrukningen av den ingående kol-anoden. Därav behövs en lösning på detta problem.

Förväntat resultat

Projektet kommer att leda till en ny process för att minska aluminiumproducentens koldioxidutsläpp genom användning av lokal biomassa.

Projektet kan också ta sig an biomassavärdekedjan genom att utforska nya tillämpningar och på så sätt skapa nya marknader. Samtidigt kommer nya immateriella rättigheter att skapas, viket potentiellt kan leda till framväxten av nya aktörer inom industrin.

Deltagare

KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Envigas AB och Norsk Hydro ASA.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 230 000 SEK och kommer att pågå under 3,5 år – från augusti 2023 till januari 2026.