Sökes: Utförare för områdesanalys om koldioxidfri produktion i biobaserad industri

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram som erbjuder projektfinansiering och arrangerar samverkansmöjligheter för aktörer som vill accelerera en omställning till mer biobaserade och cirkulära lösningar. Programmet drivs av IKEM, TEKO och Skogsindustrierna. En områdesanalys inom BioInnovation syftar till att beskriva forskningsläget och identifiera FoU-behov inom strategiskt viktiga områden samt skapa en samling av aktörer som vill driva på utvecklingen.

Områdesanalysen Koldioxidfri produktion i biobaserad industri kommer att utföras under första halvåret 2024. Syftet är att undersöka möjliga förändringar av biobaserade produktionsprocesser som kan innebära dels att mängden produkter från given mängd råvara ökar, dels att direkta emissioner av biogen koldioxid minskar. Detta då dagens biobaserade produktionsprocesser genererar stora mängder utsläpp av biogen koldioxid. Områdesanalysen ska fokusera på de stora flödena av biogen koldioxid som finns i skogsindustriella processer men även kemiindustrins och textilindustrins processer behöver beaktas. Den slutliga visionen är att framtidens biobaserade produktionsprocesser tar vara på hela råvaran och inte släpper ut någon CO2 till atmosfären.

Tillgången till biogen kolråvara begränsas av den biologiska tillväxten och samhällets förmåga att cirkulera kolflöden. Steg mot koldioxidfrihet bör tas genom åtgärder som leder till att en större andel av råvaran används i produkter. Det kan gälla ökad råvaruanvändning både i kommersiella huvudprodukter eller i en större produktportfölj där fler restströmmar kan bli  produkter. Andra åtgärder som bör beaktas handlar om att ta tillvara den CO2 som inte kan undvikas för användning i produkter samt eventuellt lagring (CCU/CCS).

Övergripande mål

Områdesanalysen ska bidra till att sätta en vision om att de biobaserade produktionsprocesserna ska göras koldioxidfria och sondera vilka möjliga vägar och åtgärder som finns för att ta steg i den riktningen. Målet är att varje kolatom ska komma till nytta och användas i värdeskapande produkter. Områdesanalysen ska visa på möjlighet att nå målet och identifiera de hinder som behöver överkommas. Fossila utsläpp ingår inte i denna områdesanalys.

Projektmål

Projektmålet är att beskriva hur en koldioxidfri produktion skulle kunna bli verklighet och skapa en samling aktörer som tillsammans vill driva utvecklingen åt det hållet.

Genomförande

 1. Kartlägga kunskapsläget och utvecklingsbehovet. Kartläggningen ska bl.a. svara på följande frågor:
  1. Vilka tillgängliga tekniker finns som kan minska biogena koldioxidutsläpp från skogsindustri, kemiindustri och textilindustri?
  2. Vilka tekniker finns på forskningsstadiet?
  3. Hur ser utvecklingsbehovet ut för näringslivet?
 1. Identifiera de avgörande parametrarna för företagens satsningar mot en koldioxidfri produktion inom den biobaserade industrin. Vad behövs för att företagen ska ta steg mot mera koldioxidfritt? Finns det några nya direktiv, nationellt och internationellt (EU), kring mål för koldioxidfritt som man följer och som bidrar till forskningssatsningar?
 2. Kartlägga tekniker, processer och material som behövs för ändamålet och som finns tillgängliga, samt vad som behöver utvecklas.
 3. Genomföra intervjuer och rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras.
 4. Skriva en rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven. Tyngdpunkten ska vara på analys av insamlat material och tydliga slutsatser kring nuläget i koldioxidfri produktion inom den biobaserade industrin.
 5. Hålla ett seminarium för en begränsad grupp om hur resultaten bör tas vidare.

Förväntade resultat och effekter

Resultatet förväntas vara en rapport som redovisar:

 • Förståelse av kompetensen på området
 • Drivkrafter som sätter fokus på koldioxidfri produktion inom den biobaserade industrin
 • Förståelse för vilken kunskap och vilka metoder som behövs vid design av nya processer.
 • Förståelse för vilka kompetenser som behöver samverka för att utveckla området
 • Forsknings- och utvecklingsbehov (prioriterade och tidsatta).

Formalia

Intresserade utförare uppmanas att skicka en intresseanmälan till sverker.danielsson@skogsindustrierna.se  senast 15 januari 2024. Intresseanmälan skall bestå av en beskrivning de kompetenser som kommer att vara delaktiga, angreppsätt till uppgiften, samt en tydlig tidsplan med förväntad tidsåtgång åskådliggjord t.ex. i ett Gantt-schema.

Uppdragsgivaren förväntar sig att:

 • ha en tät dialog med utföraren för att kunna följa framdriften på ett konstruktivt sätt.
 • Preliminär projektstart: 2024-02-01
 • Projektavslut: 2024-06-20
 • Budget: Total kostnad ca 400 kSEK.

Utförare utses av BioInnovation baserat på tydlighet i angreppssätt och kompetenser som utföraren har tillgång till samt tydlighet i tidplanen.

Ladda ned uppdragsbeskrivning som pdf.

Styrgrupp

 • Sverker Danielsson, ordf
 • John Sandström
 • Catrin Gustafsson
 • Erik Furusjö