Arbetsordning

Hur arbetar BioInnovation?

1. Ändamål

Ändamålet med BioInnovation formuleras i programmets vision och mission:

Vision: Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050.
Mission: Skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn.

BioInnovation är det strategiska innovationsprogram som uttryckligen har bioekonomin som mål. Det skapar stora förväntningar, men också utmärkta möjligheter. BioInnovation har en effektlogik som siktar på förmågeuppbyggnad och är en väsentlig del i programmets identitet. BioInnovation vill utöva ett strategiskt ledarskap och skapa global konkurrenskraft i utveckling av innovationsprojekt. Detta utmanar befintliga system, men skapar möjligheter att innovera innovationssystemet.

 

2. Grundare och finansiärer

BioInnovation har grundats av branschorganisationerna TEKO, IKEM och Skogsindustrierna, samt stöds av intressenter och av de finansierande myndigheterna Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vinnova är koordinerande i myndighetsgruppen gentemot BioInnovation, innebärande

 • Ansvar för kvalitetsgranskning i alla utlysningar och för alla finansieringsbeslut
 • Granskning och utvärdering av programmet vart tredje år
 • Godkännande och utförande av utlysningar som Programstyrelsen föreslår (den enda som kan göra det)
 • Beslut om aktivitetsprojekt på förslag av Programstyrelsen

 

3. Intressenter

Det finns två olika typer av intressenter, sådana som betalar avgift (SME betalar 5 000 kr/år medan övriga betalar 50 000 kr/år) och sådana som inte betalar. Intressenter till BioInnovation får förhandsinformation om seminarier, workshops, nya innovationsområden med mera.

Betalande intressenter har rätt att motionera och lämna förslag om BioInnovations inriktning. De får också delta i Generalförsamlingen med rösträtt i de frågor som behandlas där (se nedan).

Organisationer som deltar i ett projekt blir automatiskt icke‐betalande intressent om de inte redan är intressenter. Det är BioInnovations mål att få så många som möjligt att bli betalande intressenter, läs mer i informationsbladet för intressenter till BioInnovation.

 

4. Generalförsamling

Generalförsamlingen är BioInnovations högsta beslutande organ, och beslut fattas med acklamation. Om votering begärs fattas beslut med enkel majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna). Generalförsamlingen beslutar om

 • Programstyrelse och dess ordförande (på förslag av valberedningen)
 • Ändrad eller ny inriktning för innovationsområden (på förslag av Programstyrelsen eller betalande intressent)

Motioner och förslag från intressent skall inlämnas till Programstyrelsen senast tre veckor före Generalförsamling. Programstyrelsens yttrande över intressents förslag skall ingå i Generalförsamlingens handlingar.

Deltagare i Generalförsamlingen är

 • Betalande intressenter, alla har en röst var (icke närvarande kan lämna fullmakt)
 • Förtroendevalda (t.ex. valberedning, sekreterare, mötesordförande eller med annan funktion), utan rösträtt
 • Branschorganisationer med minst tre medlemmar som intressenter, utan rösträtt
 • Särskilt inbjudna utan rösträtt

 

5. Programstyrelse

Programstyrelsen består av 8–12 personer och ska vara sammansatt så att BioInnovations olika aktivitetsområden är representerade.

 • Ordförande som är neutral i förhållande till sakintressena i BioInnovation, väljs av Generalförsamlingen på ettårs‐mandat
 • Ledamöter (4–8) väljs av Generalförsamlingen på tvåårs‐mandat, halva styrelsen väljs varje år
 • Ledamöter (3) som representanter för de tre grundande branschorganisationerna utsedda/föreslagna av branschorganisationerna och valda av Generalförsamlingen
 • Adjungerade ledamöter (1–2) utses av myndigheterna

För Programstyrelsens arbetsformer gäller att

 • Ordförande leder Programstyrelsens arbete
 • Programchefen förbereder ärenden och är föredragande i styrelsen
 • Varje ledamot har skyldighet att anmäla om jäv föreligger innan beslut
 • Ordförande beslutar om att tillsätta ett arbetsutskott vid behov

Programstyrelsen utvärderar programledningens effektivitet, samt sätter mål och prioriteringar för programchefen. Programstyrelsen arbetar på strategisk nivå, och beslut fattas med acklamation. Om votering begärs fattas beslut med enkel majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna), där ordförande har utslagsröst. Programstyrelsen beslutar om

 • Nya strategiska innovations‐ och aktivitetsprojekt
 • Inriktning och mål för nya utlysningar
 • Årlig verksamhetsplan
 • Organisation av Team of Experts
 • Förslag till Generalförsamlingen om ändrad eller ny inriktning för innovationsområden
 • Yttranden över intressenters förslag till Generalförsamlingen

 

6. Team of Experts

Organisationen av Team of Experts beslutas av Programstyrelsen. Bemanning av Team of Experts beslutas av programchefen som också leder arbetet.

Huvuduppgiften för Team of Experts är att driva en övergripande process tillsammans med programchefen, vilken syftar till att kontinuerligt fördjupa, förfina och förankra den strategiska agendan. Team of Experts ska även ta initiativ och utgöra processtöd inom sitt område, samt bistå i arbete med utlysningar och utvärderingar.

 

7. Värdorganisation

Värdorganisationen Skogsindustrierna (Arbio AB) är beslutad av Vinnova. Värdorganisationen

 • Ansvarar för Vinnova‐anslaget till sekretariatet, Vinnova‐anslag till eventuella aktivitetsprojekt och för intressentavgifterna
 • Har personal‐ och anställningsansvar för sekretariatet
 • Beslutar om all personal till sekretariatet, men för programchef har Programstyrelsens ordförande vetorätt
 • Beslutar om årlig budget för sekretariatet efter samråd med Programstyrelsen och mot bakgrund av Programstyrelsens prioriteringar
 • Ansvarar för att ha en dialog med Programstyrelsens ordförande om programchefens och sekretariatets arbetssituation

 

8. Sekretariat

Programchefen leder det dagliga arbetet och är chef för sekretariatet. Programchefen och övriga i sekretariatet är anställda eller anlitade av värdorganisationen och kan ha deltid inom sekretariatet och andra uppgifter inom värdorganisationen eller annan organisation. Programchefen organiserar sekretariatets arbete. Programchefen rapporterar om sekretariatets arbete, budget och ekonomi till Programstyrelsen.

 

9. Valberedning

Valberedningen utses av de tre grundande branschorganisationerna. Sammankallande är VD för Skogsindustrierna eller av denna utsedda person.

Organisationsskiss

 

Jämställdhetsstrategi

Länk till BioInnovations jämställdhetsstrategi (pdf, öppnas i nytt fönster). Antagen av Programstyrelsen den 6 mars 2019.