Stöd till doktorander med industrirelevanta projekt för upplärning kring neutron- och synkrotronbaserade analysmetoder

Möjlighet till finansiering genom Vinnova:
Stöd till doktorander med industrirelevanta projekt för upplärning kring neutron- och synkrotronbaserade analysmetoderVinnova vill möjliggöra för doktorander utan tidigare praktisk erfarenhet om neutron- och synkrotronbaserade tekniker att få ökad kunskap om dessa och hur de kan användas för industrirelevanta tillämpningar. Finansieringen ges för att doktoranden, tillsammans med sin handledare, ska kunna ta stöd av metodexpertis för att utföra ett experiment vid en storskalig forskningsinfrastruktur.Målet med erbjudandet är att öka antalet disputerade som har kunskap om neutron- och synkrotronbaserade tekniker och hur de kan användas inom industrirelevant forskning. Utöver en ökad kompetensbas är en annan förväntad effekt att de nya nätverken inom och mellan lärosäten, institut och företag, bidrar till en stärkt förmåga att nyttiggörande dessa tekniker.

Vad kan ni söka för?
Projekt på maximalt 12 månader. Projektet ska komplettera ett redan pågående och finansierat doktorandsprojekt.

Vem kan söka?
En konstellation bestående av minst en doktorand med handledare utan kapacitet att själva använda sig av neutron/synkrotron-experiment, som samverkar med expertis inom detta.

Hur mycket kan ni söka för?
Upp till 400 000 kronor kan sökas som ettårigt påbyggnadsprojekt.

När är sista dag att söka?
Utlysningen är öppen för ansökan fram till 4e mars 2020 kl. 14.00.

 

Läs mer om utlysningen.