Spårbarhet – en förutsättning för hållbara värdekedjor

Torsdag den 22 oktober bjöd de strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, Metalliska Material och RE:Source in till ett inspirationsseminarium om spårbarhet.

Målet med seminariet var att ge förslag på nya samarbeten för att möta de utmaningar som finns på området spårbarhet. Delegationen för cirkulär ekonomi och dess kanslichef Ylva Norén inledde workshoppen med att definiera begreppet spårbarhet enligt följande;

– Spårbarhet innebär att efterfrågad och verifierbar information finns till varje led i värdekedjan – i detta sammanhang för att kunna cirkulera material och produkter.

Därefter hölls korta föredrag från projekt som arbetat aktivt med spårbarhet för hållbarhet i industrin. En av de som presenterade var Christer Green på Svenskt Trä.

Christer Green arbetar med spårbarhet på Svenskt Trä.

Christer Green berättade om hur man inom svensk träindustri arbetat med spårbarhet genom att använda sig av Global Trade Item Number (GTIN) – en världsunik identitet för varor och tjänster som redan används inom andra branscher, till exempel livsmedels- och läkemedelsbranschen. 

En utmaning, enligt Christer Green, är att kravställarna och varuproducenterna talar olika språk. Kravställarna å ena sidan har fokuserat på funktion medan varuproducenterna å andra sidan har pratat produkter. Dessutom menar han att processerna i värdekedjan till stor del består av olika silos. För att möta denna utmaning har steg tagits för att varuproducenter ska organisera, systematisera och tillgängliggöra sin produktdata i syfte att standardisera egenskaper för att slutligen kunna omvandlas till en GTIN. Det menar han skapar förutsättningar för spårbarhet inom svensk träindustri såväl som för alla övriga produktslag inom samhällsbyggnadssektorn.

Christer Green nämnde även Folkhems projekt Cederhusen i Hagastaden i Stockholm som ett exempel på ett projekt där man ska arbeta med spårbarhet i praktiken enligt projektets metodik.

Workshopdeltagarna fick även i olika samtalsgrupper diskutera hur man kan lära sig mer av varandra över branschgränser för att kunna omsätta forskning kring cirkulär industri till tillämpbara lösningar.

Ta del av en inspelning från SIP-seminariet här.

Läs mer om Svenskt Träs arbete kring standardiserings- och digitalisering och spårbarhet. Kontakta gärna Christer Green, projektledare inom digitalisering på Svenskt Trä, om du vill veta mer.