RISE ska undersöka utmaningar och möjligheter relaterat till processvattenhantering inom den biobaserade industrin

Industrin står för ca 70 procent av all vattenanvändning i Sverige. För processindustrin och den biobaserade industrin är vatten en av de viktigaste resurserna. Det finns effektivitetsvinningar i att minska mängden volymen vatten som används i processerna och på så vis minska energibehovet. Därför ska RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av BioInnovation nu genomföra en områdesanalys av hållbar hantering av processvatten samt kylvatten i den biobaserade industrin.

– De industriella vattenfrågorna är intimt kopplade till industriell energi- och resurshushållning. Systematiskt genomtänkt vattenanvändning och resurseffektiva vattenreningsprocesser i industrin är en förutsättning för att kunna säkra cirkulerande vattenflöden och god resurshushållning, säger Sverker Danielsson, biträdande programchef på BioInnovation.

Cirkulär resursanvändning är också centralt i kommande lagstiftning. Den pågående revisionen av industriutsläppsdirektivet föreslår resurseffektivitetsnivåer och återanvändningsnivåer avseende material, vatten och energi.

– Denna områdesanalys är viktig då vi behöver bättre kunskap om hur vi arbetar med förbättringar och effektiviseringar av vattenanvändningen i den biobaserade förädlingsindustrin. Vi ser ett ökat krav på resurshushållning utifrån kommande lagstiftning och kundkrav. Men vi vet också att tillgången på vatten under vissa perioder kan vara begränsad och detta kommer att öka i vårt framtida klimat, säger projektledare Marie Karlberg på RISE.

Syftet med områdesanalysen är att kartlägga den biobaserade förädlingsindustrins behov och utmaningar med avseende på industrivattenanvändning och rening. Kartläggningen avgränsas till att omfatta nationell förädlingsindustri kopplat till skoglig och agrar biomassa. Arbetet ska genomföras genom litteraturstudier, statistik samt intressentdialoger i syfte att samla in tillräckligt mycket data för en gedigen analys.

Hur kommer andra aktörer kunna bidra till områdesanalysen?

– Aktörer inom den biobaserade förädlingsindustrin kommer att kunna vara med vid de rundabordssamtal, som är en del i projektet. Här vill vi samla goda exempel som redan idag implementerats, samtidigt som vi tillsammans med aktörerna kan identifiera vilket stöd man efterfrågar framåt. Vi vill också intervjua ett par verksamhetsutövare så att vi får en bättre bild av hur processvattenanvändningen ser ut idag och hur man ser på möjligheterna till effektiviseringar och minskad vattenanvändning, säger Marie Karlberg på RISE.

På uppdrag av BioInnovation ska RISE Research Institutes of Sweden under perioden mars till juni 2023 genomföra en områdesanalys om processvatten. Arbetet ska genomföras genom litteraturstudier, statistik samt intressentdialoger i syfte att samla in tillräckligt mycket data för en gedigen analys.