Processum och BioBusiness Arena går samman

Magnus Hallberg, vd Processum, Peder Björk, kommunalråd Sundsvalls kommun och Birgitta Sundblad, vd RISE Bioekonomi är samlade vid det nylagda Processumpusslet som symboliserar samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena

Samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena markerades och firades vid en högtidlig invigning i Sundsvall i närvaro av 100-talet representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer. Här har Magnus Hallberg, vd Processum, Peder Björk, kommunalråd Sundsvalls kommun och Birgitta Sundblad, vd RISE Bioekonomi samlats vid det nylagda Processumpusslet.

Genom samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena bildas ett regionalt klusternav i Västernorrland och Västerbotten för skoglig forskning och innovation. Som dotterbolag i RISE bidrar Processum därmed till att RISE etableras i Sundsvall. Vid invigningsceremonin medverkade ett hundratal representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer.

– På senare år har Processum byggt upp en stark forsknings- och utvecklingsmiljö i Örnsköldsviks- och Umeåregionen, säger Magnus Hallberg, vd Processum. BioBusiness Arenas styrka inom kommersialisering och affärsförnyelse är ett perfekt komplement till den verksamhet som bedrivs av Processum och vi har därför under en längre tid etablerat ett nära och givande samarbete. Nu tar vi nästa steg och slår ihop våra verksamheter och skapar ett starkt regionalt skogligt klusternav, vilket också stärker samarbetet med den regionala inkubatorn Bizmaker.

– Norrlandskusten är en internationellt framstående region inom skogsindustri och bioraffinaderi. Som en central aktör i Sveriges innovationssystem är det därför en självklarhet för oss att ha en stark och tydlig närvaro här. Vi finns på flera orter längs Norrlandskusten och ser stor potential i att nu också etablera oss i Sundsvall. Vi vill vara en självklar innovationspartner och arbeta för att utveckla Sverige tillsammans på både regional, nationell och internationell nivå, säger Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi.

– Vår region har otrolig kunskap, kompetens och erfarenhet kring skogen och dess olika produkter och tjänster, säger Peder Björk, kommunalråd i Sundsvalls Kommun. Att vi nu får en ännu starkare regional aktör inom skoglig innovation och forskning gör att vår region kan ta ytterligare position både nationellt och internationellt i arbetet mot en grön omställning.

Samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena markerades och firades vid en högtidlig invigning i Sundsvall den 18 januari i närvaro av 100-talet representanter för industri, universitet, institut och offentliga aktörer. Invigningsceremonin bestod av att representanter för Processum, Åkroken Science Park, RISE, Domsjö Fabriker, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Landstinget Västernorrland, Region Västernorrland samt Sundsvalls, Örnsköldsviks och Umeå kommuner under överinseende av landshövding Gunnar Holmberg med varsina bitar lade ett gemensamt pussel. En markering av ett kraftigt stöd för sammanslagningen.

Samgåendet mellan Processum och BioBusiness Arena invigdes genom att representanter för industri, universitet, institut, kommuner och region lade varsin bit i Processumpusslet.

Gunnar Holmberg, landshövding Västernorrland, Birgitta Sundblad, divisionschef RISE Bioekonomi, Peder Björk, kommunalråd Sundsvalls kommun Per Nylén, kommunalråd Örnsköldsviks kommun, Eva Nyh Hederberg, vd Åkroken Science Park, Magnus Hallberg, vd Processum, Marie Gidlund, näringslivsutvecklare Umeå kommun , Elvy Söderström, ordförande Landstinget Västernorrland, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Magnus Hörnsten, Domsjö Fabriker.

2013 blev Processum en del av RISE instituten, vilket starkt har bidragit till att ytterligare utveckla forsknings- och utvecklingsmiljön på Processum och i regionen. RISE Research Institutes of Sweden är resultatet av en sammanslagning mellan Innventia, SP och Swedish ICT, som tillsammans bildat ett samlat forskningsinstitut för Sverige och ägs av den svenska staten.  Idag har RISE 2 200 anställda vilka finns på 30 platser i Sverige och även utomlands.

För mer information, kontakta gärna:
Magnus Hallberg, vd RISE Processum AB
010-516 67 63, 073-064 70 21 eller magnus.hallberg@processum.se

_____________________

Processum startades 2003 och har utvecklats till ett ledande bioraffinaderiinitiativ på både en nationell och internationell arena. Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus. Tillsammans med andra bioraffinaderiinitiativ längs den norrlandskusten så utgör Processum med universiteten ett viktigt nav för utveckling av nya produkter, energilösningar och bränslen från skogsråvaran. Processum är värd för tillväxtinitiativet Framtidens Bioraffinaderi. Processum AB ägs till 60 % av RISE Research Institutes of Sweden och till 40 % av Processums Intresseförening och är därmed ett dotterbolag i RISE-koncernen. Processum ingår i division RISE Bioekonomi.

BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster. Med bioekonomins förnyelse som grund arbetar vi strategiskt för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen i Sundsvallsregionen. BioBusiness Arena driver projekt, bygger nätverk och skapar möjligheter för tvärsektionella möten. Vårt nätverk består av ett 30-tal företag och organisationer. Tillsammans verkar vi för utvecklingen mot en mer resurseffektiv ekonomi grundad på förnybara råvaror, med skogen som bas.

RISE. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.