Pressmeddelande: Framtidens biobaserade byggande och boende

”Framtidens biobaserade byggande och boende” är ett beviljat strategiskt innovationsprojekt inom BioInnovation. Inom ramen för projektet ska företag, offentlig verksamhet, forskningsinstitut och akademi under tre år samarbeta för att skapa hållbara nya tjänster och produkter för en ökad användning av biobaserade komponenter inom byggande och boende. Projektet kommer att ledas av Marie Johansson från SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och har en total budget om 55,4 Mkr.

 

Bakgrund till projektet
Byggsektorn är en samhällssektor som står för en mycket stor andel av både material och energiutnyttjandet i Sverige och världen. Samhället står också inför en stor utmaning i och med den stora bostadsbristen i Sverige och större delen av Europa. Dessutom har fastighetsbeståndet stora renoveringsbehov när det gäller funktion och energikrav.

Ett effektivare utnyttjande av biobaserade material för dessa ändamål skulle kunna hjälpa samhället att ställa om mot en biobaserad ekonomi och också bidra till minskad energianvändning, öka möjligheterna för vidareförädling av vår svenska skogsråvara och samtidigt öka exportmöjligheter och att bevara arbetstillfällen i landet.

Projektets mål
Projektets mål kan kortfattat beskrivas som:

  • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter
  • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet
  • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klarar de nya energikrav som kommer 2021
  • Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet

Genomförande
Projektet fokuserar på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Projektet är organiserat i fyra delprojekt kopplade mot olika skeden i processen och ett delprojekt för samordning och ledning.

Lista på aktörer i projektet

Mer information om projektet:
Marie Johansson, projektledare
SP Hållbar samhällsbyggnad
Tel: + 46 10 516 62 51
Mail: marie.johansson@sp.se

Foto: Jann Lipka