Pressmeddelande: Etablera närodlad textil i Sverige

Det strategiska innovationsprojektet BioInnovation har beviljats sitt första strategiska innovationsprojekt ”Etablera närodlad textil i Sverige” och kommer att ledas av Pernilla Walkenström från Swerea IVF. Projektet har en total budget om 45,4 Mkr. Bakom projektet står företag, forskningsinstitut och akademi som under tre år skall samarbeta för att skapa hållbar produktion av nya textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserade textil.

Bakgrund till projektet

Behovet av textilfibrer växer – till år 2050 förväntas en tredubblad efterfråga. Förklaringen finns i urbaniseringen och en växande medelklass. Produktionen av oljebaserade textilfibrer och bomullsfibrer har redan nått sin topp och belastar dessutom miljön på olika sätt. Syftet i det här projektet är att undersöka om, och hur, en hållbar biobaserad textilproduktion kan uppnås genom produktion av textilfibrer från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

Mål med projektet

Projektet är ett strategiskt initiativ för att utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige. Det ska göras dels genom att på en övergripande nivå skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, dels genom att ta fram enskilda exempel som proof-of-concept.

Projektets mål

 • För de enskilda exemplen (beskrivs närmare för varje arbetspaket nedan) är målen att åstadkomma ett övertygande proof-of-concept och att visa på nya, framgångsrika arbetssätt.
 • För kunskapsplattformen är målen att identifiera värdekedjor med potential och framgångsfaktorer i arbetssätt samt att utifrån detta initiera ny samverkan utanför det här projektet.
 • För projektet som helhet är målen att illustrera global marknadspotential och att etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Genomförande

Projektet är organiserat i ett antal arbetspaket, work package (WP) se nedan. Ett WP hanterar projektledning, tre WP:n etablerar och hanterar kunskapsplattformen, och fem WP:n utforskar specifika områden för att hitta enskilda exempel som proof-of-concept.

Samtliga WP är strategiskt utvalda för att utveckla området och drivs av olika utmaningar för att utforska olika dimensioner av området.

 • WP1: Kunskapsplattform – öka den kollektiva förmågan att utveckla området
 • WP2: Infrastruktur – sätta labb och pilotanläggningar i gemensam användning
 • WP3: Living labs – testa innovationer för kundvärde och samhällsbehov
 • WP4: Produkter – utvärdera valda högvolymmarknader
 • WP5: Produktion – specifika egenskaper i processer med hög hastighet
 • WP6: Återvinning – skapa en sluten värdecykel
 • WP7: Produktutvecklingskoncept – möjliggöra återanvändning och återvinning
 • WP8: Hållbar viskos – en nyckelteknologi

För mer information om projektet kontakta projektledare Pernilla Walkenström, Swerea IVF, mobilnummer: + 46 76 147 6323

För mer information om BioInnovation kontakta programchef Susanna Winzenburg, mobilnummer: + 46 76 822 7992

Aktörslista: Etablera närodlad textil i Sverige