Pressmeddelande: BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier

Lignin_hand

Foto: Innventia

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har beviljats sitt tredje innovationsprojekt – ”BioLi2.0 – Från lignin till biobaserade drivmedel och kemikalier”. Inom ramen för projektet ska företag, forskningsinstitut och akademi under 2,5 år samarbeta för att utveckla processer för framställning av drivmedel och kemikalier baserade på förnybart lignin som ersättning för fossila, petroleumbaserade produkter. Projektet kommer att ledas av Marie Anheden från Innventia och har en total budget om 46,9 Mkr.

Bakgrund till projektet
Oljeanvändningen i världen ökar stadigt. För att möta utmaningen med ökade koldioxidutsläpp krävs en ökad användning av förnyelsebara råvaror med kortare omloppstid. För växter ligger omloppstiden mellan mindre än ett år till ett antal decennier.

Lignin som förnybar resurs har stor potential som råvara för kemi- och petroleumindustrin. Lignin är den näst vanligaste beståndsdelen efter cellulosa i växter och fungerar som ett skelett. Omkring 20-30% av träd och andra växter utgörs av lignin. Lignin används idag storskaligt inom massa- och pappersindustri för framställning av ånga och el, men genom energibesparingar, effektivisering samt nyttjande av andra biprodukter från skogen för energiändamål är potentialen för annan användning stor.

– Med hjälp av nya kemiska processer, som utvecklas i projektet kan ligninet separeras, bearbetas och omvandlas för att få liknande egenskaper och fungera som ersättning för petroleumråvara som kol och olja, säger Marie.

Utnyttjandet av lignin från skogsråvara förväntas bidra till ökad hållbarhet i det svenska samhället på många sätt:

  • minskning av koldioxidutsläpp från transportsektorn och kemiska produkter
  • ersättning av fossilt råmaterial med förnybart material bidrar till ökad hållbarhet
  • säkrare energiförsörjning genom nyttjande av nationella resurser och råmaterial
  • nya affärsmöjligheter för de inblandade industrierna (huvudsakligen skogsindustri och petrokemisk industri i raffinaderisektorn)
  • potential att utnyttja den utvecklade tekniken för att också kunna utnyttja andra ligninkällor från andra processer

Projektets mål
Ett mål för projektet är att utveckla utvalda teknologier och etablera värdekedjor för lignin, samt öka den teknologiska mognadsnivån, dvs. från utveckling i liten skala till demonstration av prototyp i relevant industriell miljö.

Projektet ska bidra till att en första demonstrationsanläggning, som demonstrerar en full värdekedja från lignin till slutprodukt i form av kemikalier eller drivmedel, i drift i Sverige inom fem år från projektstart.

Genomförande
Projektet genomförs av 28 parter från företag, forskningsinstitut och akademi i Sverige. Projektet är uppdelat i sex delprojekt som täcker kedjor från råvara till produkter via kemisk omvandling och upprening. Projektet kommer förutom vidareutveckling och uppskalning av nya processer också att utvärdera tekniska och ekonomiska förutsättningar för olika värdekedjor.

Projektet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten samt de deltagande projektparterna.

För mer information om projektet:
Marie Anheden, projektledare
Innventia
Tel: + 46 76 876 7109
E-post: marie.anheden@innventia.com

För mer information om BioInnovation:
Susanna Winzenburg, programchef
Tel: + 46 76 822 7992
E-post: susanna.winzenburg@bioinnovation.se

Download the pressrelease in English