Nya medlemmar i Expert Teams

expertteam

BioInnovations Expert Teams har fått nya medlemmar. Vi lät dem svara på frågan kring hur de ser på sitt uppdrag i BioInnovation och vilken deras ambition är kopplat till de samhällsutmaningar som BioInnovation adresserar.

Chemicals & Energy

Sune Wännström (SP, Senior Research Advisor med inriktning mot bioekonomi och energi, ET-ordförande utsedd av Generalförsamlingen):
”Mitt engagemang i BioInnovation ger mig möjlighet att bidra till att skapa den samverkan mellan många aktörer som är en grundförutsättning för att skapa ett samhälle baserat på hållbarhet och förnybara råvaror.  Arbetet som Expert Team ordförande är mycket stimulerande med många branschöverskridande kontakter och nya tekniska utmaningar i ett komplext sammanhang av nya kundbehov och samhällsförändringar.” 

Karin Emilsson (Emi Innovation, Senior Advisor):
”Klimatförändringen är något som oroat mig och många andra under lång tid. Min ambition är att kunna stödja projekt som leder till minskad klimatpåverkan. Det kommer att ta tid innan vi når resultat och vi behöver vara uthålliga i vår forskning, utveckling och implementering av resultaten.” 

Matias Kangas (Perstorp, Senior specialist inom Perstorps utvecklingsorganisation):
”Jag tar mig an mitt uppdrag med stor entusiasm. Min strävan är att genom arbetet inom BioInnovation underlätta nya branschöverskridande samarbeten och påskynda skapandet av hållbara värdekedjor.” 

Maria Andersson (Enza Biotech, VD):
”Jag vill bidra till att skapa innovationsprojekt som kombinerar Sveriges styrkor inom råvarutillgång och teknikutveckling för att tillgodose marknadens behov av biobaserade kemikalier, material och energibärare. Genom min erfarenhet av samverkan mellan akademi och befintlig industri vet jag att det krävs god dialog kring behov och möjligheter för att designa framgångsrika projekt. Som småföretagare anser jag att det också behövs visioner om förnyad industri där små- och medelstora företag har en viktig roll att spela.” 

Mikael Lindström (KTH, professor i massateknologi och dekan för Skolan för Kemivetenskap):
”Jag ser mitt arbetet i BioInnovation som ett litet bidrag till att vi i Sverige ökar värdet av vår redan viktiga och stora bioekonomisektor.”

Construction & Design

Mattias Brännström, ordförande (VD för Renewinn och Dala Massivträ, ET-ordförande utsedd av Generalförsamlingen):
”BioInnovations mål att samhället åter måste ställa om till att använda förnybara resurser stämmer väl överens med min personliga övertygelse och drivkraft. Min ambition är att utföra det viktiga uppdraget som ordförande i Expert team Construction & Design så att det blir enklare och snabbare att utveckla och införa biobaserade lösningar på marknaden.” 

Eva-Karin Anderman (Usify, designchef):
”Design kommer att spela en viktig roll i många av de innovationer och projekt som kommer ur programmet. Som medlem i ett expert team ska jag bidra med mina kunskaper och mitt nätverk för att vara en resurs till aktörerna som är aktiva i programmet (eller kommer att bli aktiva) för att stärka området design och innovation i ett brett perspektiv. Jag kommer främst att försöka bidra till att design kopplas in tidigt i processerna och att designkompetens får möjlighet att bidra med den innovationskraft som ryms i att arbeta designdrivet där kunder och medarbetare är unika drivkrafter.”

Johan Oja (Föreningen Norra skogsägarna, sågverkschef):
”Min ambition som medlem i expertgruppen är att bidra till att få fram så bra projekt som möjligt. Projekt med hög relevans och ett konsortium som borgar för framgång.”

Joachim Schubert (Offecct, forsknings och utvecklingschef):
”Sveriges biomassa skulle kunna utnyttjas bättre genom att vi hittar de produkter och tjänster där värdet på råvaran ökar. Vår skog växer långsammare än flera alternativa källor till biomassa. Jag vill att vi tar till vara på och lyfter de unika kvaliteter som just vår skogsråvara har.”

Louise Staffas (IVL Svenska Miljöinstitutet, Fil. Dr.):
”Mitt deltagande i BioInnovation är ett sätt för mig att dra mitt strå till stacken till att skogsråvaran används på ett sätt som både bidrar till omställningen till en biobaserad ekonomi och skapar värde. Detta är nödvändigt för att Sveriges skogar även fortsättningsvis ska kunna brukas och finnas tillgängliga. Skogsbiomassan är förnybar men inte obegränsad och den måste därför användas på ett så resurseffektivt sätt som möjligt: rätt kvalitet ska till rätt användning.”

Roberto Crocetti (Lunds tekniska högskola, professor i konstruktionsteknik):
”Mitt uppdrag i Bioinnovation är att tillsammans med en beredningsgrupp bestående av experter inom olika områden, bereda ansökningar rörande Vinnovas Bioinnovationsprogram. Mitt uppdrag är att bidra med kunskap i konstruktionsteknik, i synnerhet träkonstruktioner. Min ambition är att bidra till en värld där man går från dagens ekonomi – som till stor del är baserad på fossila råvaror- till en mer resurseffektiv ekonomi som i stor utsträckning använder förnybara resurser.”  

Materials

Per Edström (professor i matematik vid Mittuniversitetet, ET-ordförande utsedd av Generalförsamlingen):
”Den biobaserade ekonomin bygger på flera marknader och aktörer som inte existerar ännu. För att den svenska bioråvaran ska få ett högre förädlingsvärde och bidra till svensk konkurrenskraft på dessa marknader så måste olika initiativ motiveras genom att utgå från tydliga samhällsutmaningar och kundbehov. Jag ser en industriell väg till den svenska bioekonomin som bygger på bred samverkan med dessa utgångspunkter.”

Mikael Lindström (Innventia, vetenskaplig rådgivare):
”Samhällsutmaningarna kan inte mötas en och en utan det måste någonstans finnas ett helhetsgrepp. Den biobaserade ekonomin är en samlande helhet som innefattar många aspekter av de olika samhällsutmaningarna. Och min uppgift är att vårt arbete passar in i ett transdisciplinärt sammanhang.”

Stefan Lundmark (forskningschef på Perstorp och adjungerad professor i polymerteknologi på KTH):
”Mitt engagemang i BioInnovation kommer från behovet av att skapa nya byggstenar för en framtida cirkulär ekonomi. Basen kommer att utgöras av koldioxidneutrala produkter som har längre livslängd, går att återvinna, är bionedbrytbara, kräver lägre energianvändning nedströms i värdekedjan, är giftfria, och förnyelsebara och därigenom bidrar de till ett hållbarare samhälle.” 

Weronika Rehnby (TEKO, textil- och miljöexpert):
”Jag ser gränsöverskridande samverkan som en förutsättning för att möta såväl dagens som framtida samhällsutmaningar och kundbehov inom den biobaserade sektorn.  Att ta till vara den kompetens som redan idag finns i olika branscher och kombinera detta med nya innovativa idéer som leder fram till nya produkter, tjänster och affärsmodeller är en process som jag gärna vill vara en del av.”

Birgitha Nyström (Swerea Sicomp, Senior Scientist Biobased Composites och Technology Platform Leader – Materials Science):
(svar kommer inom kort)