Nordiska ministrar överens om program för bioekonomi

Vid Nordiska ministerrådsmötet för fiske och vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk i Haparanda fattades idag beslut om ett strategiskt bioekonomiprogram för Norden. Programmet innehåller 15 insatser för att stödja utvecklingen mot en biobaserad ekonomi.

Den bioekonomistrategi som de nordiska länderna enats om ska bidra till att underlätta utvecklingen av både nya och gamla värdekedjor och optimera möjligheterna för produktion och värdeskapande av biomassa. Arbetet med strategin inleddes under 2014 då en bioekonomipanel tillsattes med syftet att presentera ett strategiskt program för den nordiska bioekonomin.

– Norden har en värdefull och relativt unik plats i världen – en plats som innebär många möjligheter och ett stort ansvar att bidra till den nödvändiga övergången till hållbara samhällen och att utveckla nya biobaserade tekniker och lösningar som bidrar till en hållbarare framtid. Den nordiska bioekonomistrategin ger oss en riktning som kan bidra till att de nordiska länderna tillsammans kan bli ledande i flera bioekonomiska värdekedjor med utgångspunkt från såväl land som vatten och återvinning, säger Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister i ett pressmeddelande.

Läs mer om det Nordiska bioekonomiprogrammet med 15 åtgärdspunkter för en hållbar förändring på Nordiska ministerrådets webbplats.