Naturvårdsverket beviljar medel till utbildning om hållbara material

Forskningskoncernen Swerea IVF beviljas 1 020 000 kronor av Naturvårdsverket för en företagsutbildning i syfte att öka kunskapen och efterfrågan på förnybara och återvunna råvaror. Projektet är en del i Naturvårdsverkets satsning på en hållbar plastanvändning och minskad miljöpåverkan från plast. Initiativet kommer från det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och genomförs tillsammans med branschorganisationerna IKEM, TEKO och Skogsindustrierna.

Satsningen riktar sig till små och medelstora företag, som idag använder icke hållbara material i sina plast- och textilprodukter. Med hållbara material avses här biobaserade, återvinningsbara och återvunna material.

− Både EU´s plaststrategi och regeringens egen plastutredning pekar på att efterfrågan på återvunnen plastråvara och förnybara råvaror måste öka. Ett sätt att åstadkomma det är att stödja plastproducenterna och de företag som designar plastprodukter att göra en omställning från fossil råvara till hållbara alternativ, säger Jon Engström, chef för Återvinningsenheten på Naturvårdsverket.

Frågan om vad som är hållbart i detta sammanhang är dock väldigt komplex, samtidigt som företagens möjligheter till omställning också påverkas av deras befintliga produktdesign, underleverantörer, gällande krav, produktionsprocesser etc. I en dialog med branschens aktörer har det framkommit att det finns ett behov av kunskapshöjning hos företagen för att klara den här utmaningen.

Naturvårdsverket arbetar med plast utifrån rollen som Sveriges expertmyndighet på miljöområdet. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att tillsammans med andra myndigheter och aktörer utreda och följa upp miljömässiga effekter från användningen av plast, till exempel i förpackningar, plastkassar, konstgräsplaner, textil, mikroplast i vatten, nedskräpning, med mera.

Läs mer i pressmeddelandet på Naturvårdsverkets webbplats.