Lägesrapport: Framtidens biobaserade byggande och boende (FBBB)

Woodbuilding

Projektstorlek: 25 MSEK från myndigheter och 25,4 MSEK från företag och offentliga organisationer

Projekttid: 2015-11-15 – 2018-12-31

Projektet fokuserar på tre värdekedjor, industriellt träbyggande, ROT-sektorn och interiöra lösningar, vilka är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Projektets mål är att skapa följande:

 • Nya affärslösningar för snickeriindustrin för att öka kundvärdet hos biobaserade produkter
 • Effektivisering av upphandling och produktion av flervåningshus med stomme av biobaserade produkter som klarar nya krav på energieffektivitet och hållbarhet
 • Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering som klara de nya energikrav som kommer 2021
 • Process för uppmätning och tillverkning av biobaserade produkter för renovering av det befintliga fastighetsbeståndet

För att nå detta är projektet uppdelat i fyra huvuddelprojekt som fokuserar på olika delar i processen; omvärldsfaktorer, marknadsförutsättning och affärsmodeller, processutveckling och produktutveckling. Genom denna uppdelning processen så finns möjlighet att samverka på nya sätt över värdekedjegränserna.

FBBB

Projektet har ett flertal konkreta mål för de deltagande parterna:

 1. Beslutsstödskatalog för markanvisningar och upphandling av träprojekt
 2. Utveckling av LCA/LCC verktyg för projektering av träbyggnader
 3. Utveckling av E-handelsverktyg för snickeriindustrin med speciellt fokus på implementering hos små och medelstora företag
 4. Kundanpassade snickeriprodukter baserade på svensk skogsråvara
 5. Konfigureringsverktyg för arkitekter med information om träbyggsystem i BIM (Bygg Informations Modeller) format
 6. Programstöd för informationsöverföring från 3D-scanning till BIM av hela fasader och byggnadselement
 7. Produktionsberedningsverktyg baserade på data från BIM-modeller för styrning av CAM-verktyg
 8. Utveckling av effektivare bjälklag och slankare väggar/klimatskal för nybyggnation och renovering
 9. Nya tillämpningar av biobaserade skivmaterial

Dessa projektmål förväntas leda till följande effekter hos behovsägarna:

 • Kommuner/fastighetsägare får verktyg för att kunna beställa fastigheter med större andel biobaserade material och därmed mindre klimatavtryck
 • Ökade möjligheter att tillverka kundanpassade snickeriprodukter
 • Förbättrade försäljningskanaler för snickeriindustrin på svensk och europeisk marknad
 • Ökad möjlighet för beställare/arkitekter att utnyttja effektiviteten i det industriella trähusbyggandet
 • Effektiv energirenovering av det befintliga byggnadsbeståndet
 • Effektivare produktion av industriellt tillverkade flervåningshus med trästomme
 • Ökad konkurrenskraft för biobaserade byggnader genom ökad uthyrbar yta baserat på slankare bjälklag och klimatskal med bibehållen eller förbättrad prestanda

Så här långt har projektet uppnått ett antal delresultat som behövs för att kunna nå de slutliga målen ovan.

Inom delprojektet Processutveckling pågår ett kartläggningsarbete rörande hur man gjort för att öka träbyggnationen i de kommuner som varit föregångare. Arbete pågår också med att studera LCA/LCC data för en kontorsbyggnad för att se effekterna av material och energislagsval för denna typ av byggnad. Resultatet kommer att kunna sammanställas i en beslutskatalog som kan hjälpa offentliga beställare med hur man kan hantera upphandling för ett ökat användande av biobaserade material.

Inom delprojektet Marknadsförutsättningar och affärsmodeller pågår ett arbete om att matcha företagens behov av E-handelsystem med möjliga IT-system. Man studerar nya affärsmodeller och hur man för det enskilda företaget på bästa sätt skall kunna utnyttja de nya möjligheterna som finns med produktifiering och E-handel. En viktig del av projektet behandlar exportmöjligheter av träprodukter där man just nu kartlägger handeln med ett flertal snickeriprodukter i Europa.

Inom delprojektet processutveckling följer man delvis två spår; ett om att utveckla IT-system för effektivare produktion och ett för utveckling av inköpssystemen. På produktionssidan har man tagit in några olika demo-system för att utvärdera i olika delar av produktionskedjan. På inköpssidan så har man tagit in demonstrator i form av olika IT-system för utvärdering och testning av bästa system i skarpt läge i produktionen.

Inom delprojekt produktutveckling så har ett flertal workshops genomförts med företagen för att titta dels på företagens behov av kortsiktiga förbättringar men också för att visa på möjligheter med nya innovativa koncept. När det gäller nya material så har prototyper för nya skivmaterial tagits fram vilka nu utvärderas för vidare förbättringar.

Inom projektet medverkar parter från skogsindustrierna, snickeriindustrin, trähusindustrin och offentliga fastighetsägare. Denna gruppering av behovsägare från hela kedjan rörande byggande och boende har sällan tidigare ingått i samma projekt och detta ger möjlighet till en tydligare dialogmöjlighet mellan beställare och leverantör. Projektet samlar också en mycket stor andel av företagen inom branschen. För många av företagen i trähusindustrin som nu står i ett skifte från att tillverka småhus till att också tillverka flerbostadshus ges möjligheten att på ett snabbare sätt ta klivet in i en delvis ny marknad. Företagen ser det som en stor vinst att gemensamt kunna sätta en branschstandard som accepteras på marknaden men där de enskilda förtagen kan ta hem resultaten och införa dem i sin produktion anpassat till sina förutsättningar.