Kommande utlysning: Ny runda hypotesprövningsprojekt på gång nästa år

BioInnovation letar ständigt efter nya, innovativa idéer som stödjer övergången till en bioekonomi. Ett sätt är genom hypotesprövning där vi undersöker extra visionära och banbrytande idéer. Efter en första framgångsrik vända projekt som genomfördes 2015/2016 är det nu dags för en ny omgång.

Satsningen Hypotesprövningsprojekt 2017 genomförs i två steg, där det första steget förväntas innebära att ett antal hypoteser testas och avrapporteras under 2017. I det andra steget förväntas ett mindre antal projekt få större finansiering för att 2018-2020 arbeta vidare kring en bekräftad hypotes. En ambition är att öka företagens engagemang ytterligare i denna utlysning.

Med projektformen hypotesprövning steg 1 avses nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Detta innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn bör vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen är inte avsedd att lösa ett befintligt, mindre industriellt problem utan snarare en möjlighet att bekräfta eller avfärda ett uppslag för ett mer omfattande projekt.

Det är en tydlig ambition från BioInnovation att i denna utlysning fånga de konkreta möjligheter som olika behovsägare ser. Det kan röra sig om såväl tillverkare och leverantörer som användare av nya biobaserade material, produkter och tjänster. BioInnovation vill därför prioritera ansökningar som har behovsägare snarare än forskningsutförare som projektledare. Många behovsägare kan ha svårt att avsätta tid till ansökningsarbete och det är därför naturligt att samarbete sker med forskningsutförare, men förhoppningen är att behovsägare som projektledare ska sätta mer fokus på kundbehov och marknadsvärde än på test av nya forskningsresultat.

Ta del av resultaten från de 23 hypotesprövningsprojekt som genomfördes inom BioInnovation under 2015/2016 här.

Mer information om utlysningen kommer inom kort.