Klara projektområden till nya innovationsprojekt

birds

Processen för att ta fram ny innovationsprojekt i BioInnovation fortsätter. Vad alla innovationsprojekt i programmet har gemensamt är att de ska ta sin utgångspunkt i samhällsutmaningar och kundbehov, vara systemförändrande och strategiskt viktigt för området som helhet. Allt detta ska ske genom samverkan mellan olika branscher och sektorer.

Vid BioInnovations Generalförsamling 18 maj presenterades resultatet från arbetet med att ta fram Rubriker kring nya projektområden som underlag för nya innovationsprojekt. Totalt 14 olika projektområden presenterades. Den omröstning som de närvarande intressenterna gjorde visade att några projektområden har goda förutsättningar att bearbetas vidare, medan andra inte är aktuella för vidare utveckling just nu. Programstyrelsen fick i uppdrag att mot bakgrund av Generalförsamlingens prioriteringar besluta vilka områden som man ska gå vidare med.

Programstyrelsen har diskuterat de olika projektområdena som var mest intressanta bland intressenterna och beaktat olika faktorer och möjligheter. Den viktigaste utgångspunkten är att välja områden som är utmaningsdrivna och branschöverskridande. Samtidigt finns det resursbegränsningar vad gäller företagens, utförarnas och BioInnovations organisations möjligheter att engagera sig i projekt. Till detta kommer även ekonomiska ramar från företag och myndigheter som begränsar vad som är möjligt.

Mot denna bakgrund har Programstyrelsen beslutat att inom området Materials starta utvecklingen av projektområdet ”Biokompositer”.

Inom området Chemicals & Energy fick tre förslag inom lika många röster; ”Sockerplattformen”, ”Nya värdekedjor baserade på restströmmar” och ”Hydrotermisk förvätskning”. Alla tre kommer att bearbetas vidare i kommande workshops eller på annat sätt med intressenterna.  Ambitionen är att baserat på intressenternas prioriteringar kombinera delprojektförslag till ett eller två samordnade projekt.

Inom Construction & Design har Programstyrelsen beslutat att låta tre förslag, med prioritering i enlighet med omröstningen, gå vidare och utforma Prioriteringsunderlag. Dessa är ”The sky is the limit” (renovering och påbyggnad), ”Furans nya kläder” (interiört trä) och ”Trä utomhus”.

För de respektive projektområdena kommer möten och kontakter tas för att förankra företagsintresset och möjligheterna att begränsa antalet projekt eller koordinera dem. Beroende på områdenas aktörer kommer dessa kontakter att ske enskilt eller i möten. Arbetsprocessen kommer att preciseras inom kort.

De intressenter som vill bidra med utformningen, utförandet och finansieringen av eventuellt framtida projekt uppmanas också att redan nu kontakta Camilla Martinez Mares för att senare bli kontaktade för dialogmöten kring utveckling av Prioriteringsunderlagen.

Klara projektområden – sammanfattningar