Genomförda dialogmöten kring nya innovationsprojekt

Genomförda dialogmöten

Som ett led i att samla intresserade aktörer som önskar vara med i nästa omgång innovationsprojekt i BioInnovation, har vi under september genomfört dialogmöten. Varje prioriterat expertområde har haft sina egna dialoger och intresset bland deltagarna har varit stort.

Så här upplever våra Expert Team-ordföranden att dialogerna har varit;

Per Edström, Materials:

”Jag är glad att se engagemanget i det pågående arbetet. Dialogmötena kring innovationsprojektet Biokompositer har vardera haft ett fyrtiotal deltagare och diskussionerna har handlat mycket om hur man kan skapa kundvärde i nya konkreta erbjudanden samtidigt som man syr ihop ett övergripande projekt som utvecklar området som helhet. Man söker ny samverkan, och det som växer fram ser spännande ut.”

Sune Wännström, Chemicals & Energy:

”Det var väldigt roligt att se att Chemicals and Energy’s öppna dialog lockade 40-talet deltagare, varav en tredjedel representerade företag. Några nya förslag till delprojekt flaggades upp. Förslagen bearbetas nu vidare av de delkonsortier som nu växer fram och det ska bli spännande att se hur deras förslag utvecklar sig.”

Mattias Brännström, Construction & Design:

”Väldigt positivt att se att det fanns ett så stort intresse från både industrin och akademin, i synnerhet kring förslagen som rör trä utomhus och ”Furans nya kläder”. Jag ser att det är möjligt att samtliga prioriterade projektområden kan ingå i ett sammanhållet innovationsprojekt, men vi får se hur förslagen utvecklas vidare.”

Nu fortsätter arbetet med att intresserade aktörer utformar förstudieansökningar för att skicka in till Vinnova senast den 24 november kl. 14.00.

Kontakta gärna våra Expert Team-ordföranden om du har frågor kring de projektförslag som har arbetats fram hittills.