Fortsatt stark satsning på biobaserad utveckling

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har genom finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genomfört kraftfulla satsningar för att främja en framväxande bioekonomi sedan 2015. Det är nu klart att programmet får fortsatt finansiering för ytterligare en treårsetapp. Under perioden tillskjuter också Vinnova 45 miljoner extra till programmets satsningar.

BioInnovation arbetar för utveckling av biobaserade material, produkter och tjänster med visionen att Sverige ställt om till en cirkulär bioekonomi 2050. Programmet fick goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomfördes under 2020. Utvärderingen ligger till grund för beslutet om den fortsatta finansieringen som sträcker sig till år 2023.

Anna Wiberg.

BioInnovations programchef Anna Wiberg. Fotograf: Johan Olsson.

– I utvärderingen beskrivs att programmet har en kritisk viktig roll i innovationssystemet som skapar stort värde i biobaserade värdekedjor. Vi har hittills finansierat över 120 forsknings- och innovationsprojekt som bygger stark kunskap för biobaserad utveckling, säger Anna Wiberg.

Programmet är initierat av Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige samt TEKO – Sveriges textil och modeföretag. I programmet samverkar näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor för biobaserad utveckling.

Just nätverksbyggande mellan branscher som inte tidigare samverkat är något som utvärderarna lyfte fram som en styrka hos BioInnovation.

Företagsforskarskola för resurssmarta processer
Ett exempel där branschöverskridande samverkan blir tydlig är satsningen på den företagsforskarskola inom resurssmarta processer som nu startar med finansiering från programmet samt medverkande företag och akademi.

Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

– Det här är ett viktigt och kraftfullt initiativ. Sverige har en unik position med tillgång till klimateffektiv bioråvara från skog, restströmmar och jordbruk. Med vår unika position behöver vi processteknisk kompetens på en hög nivå för att kunna nyttja detta fullt ut och optimera användandet av råvaran. En ny generation av duktiga processingenjörer och forskare behövs för att effektivisera våra processer. Det kommer också att krävas kombinationer av kompetenser från kemi-, textil- och skogsindustri, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

 

Under perioden tilldelas programmet också 45 miljoner extra från Vinnovas insatsområde Hållbar industri.

– Med de utökade medlen kan vi genomföra ytterligare satsningar på forskning om och uppskalning av biobaserade lösningar som kan ersätta fossilbaserade material och produkter på globala marknader, säger Anna Wiberg.

Arbetet inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation utförs med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden.

Läs mer i Vinnovas nyhet ”Strategiska innovationsprogram får fortsatt finansiering”.