Forskarskola för framtidens resurssmarta processer

Omställningen till ett hållbart, fossilfritt samhälle pågår för fullt och biobaserade produkter och material har en avgörande roll. För att förverkliga en hållbar utveckling krävs resurssmarta processer för effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.

Sveriges biobaserade industri tillverkar och säljer produkter, som kemikalier och material, till hela världen. Kunskapen inom svensk industri och akademi kring biobaserade processer är idag världsledande, och många företag och forskargrupper tar också viktiga steg för att skapa cirkulära möjligheter med återvunnen bioråvara och restströmmar.

Att bibehålla och utveckla kompetens kring biobaserade processer för att effektivt kunna använda den förnybara råvaran är viktigt. Därför startar nu skogs-, kemi- och textilindustrin tillsammans med lärosäten och institut en företagsforskarskola kring resurssmarta processer.

Doktoranderna kommer att anställas vid lärosäten och arbeta sida vid sida med de industriföretag som är engagerade i satsningen. Genom forskarskolan kommer doktoranderna få ett nationellt nätverk med bland annat ett gemensamt kursprogram, speciellt utvecklat för Resurssmarta processer.

Catrin Gustavsson

Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Innovation, Södra

– Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad. Här behövs en ny generation med forskarkompetens som tar täten i utvecklingen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Innovation på Södra som är en av aktörerna som initierat företagsforskarskolan som nu blir verklighet.

– BillerudKorsnäs är väl rustat för omställning till en klimatneutral och cirkulär ekonomi baserad på förnybar och återvinningsbar råvara från skogen. En viktig del i detta är att hela tiden utveckla och optimera vår resurseffektiva produktion, säger Micael Ragnarsson, Director Innovation Project Portfolio, BillerudKorsnäs och fortsätter;

– Vi ser ett stort behov framöver av välutbildade medarbetare med process- och industrierfarenhet som kan ta tillvara ny teknik, forskning och utveckling inom processområdet. En nära samverkan med industrin kommer ge doktoranderna stor erfarenhet och värdefulla kunskaper.

Tio doktorander rekryteras i höst
Företagsforskarskolan ska bidra till stärkt konkurrenskraft inom den biobaserade industrin genom att ny kunskap formas och den långsiktiga kompetensförsörjningen i både industri och akademi säkras. Under hösten 2021 kommer i ett första skede drygt tio doktorander anställas.

Mikael Lindström, professor, KTH. Foto Jann Lipka.

Mikael Lindström, professor på KTH, är projektledare för två av doktorandprojekten som nu rekryterar. Han betonar vikten av rätt kompetens – och inte minst betydelsen av nära samverkan mellan akademin med industri.

– Vi behöver mer kunskaper om den kemi och fysik som ingår för att framgångsrikt implementera och driva förbättrade och resurssmarta industriella processer. Genom att bedriva forskarutbildning tillsammans med industrin kommer vi tillsammans kunna säkerställa nödvändig processkompetens, säger Mikael Lindström.

Karriärmöjligheter och stort nätverk
Det är industrin och akademin tillsammans med det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och Vinnova som möjliggör satsningen på företagsforskarskolan. Hans Theliander, professor på Chalmers, koordinerar satsningen i nära samverkan med forskningsplattformen Treesearch.

Hans Theliander

Hans Theliander, koordinator för företagsforskarskolan, Chalmers.

– Här får du som doktorand arbeta med utveckling nära ledande forskare och industri och ingå i ett nationellt sammanhang genom forskarskolan. Aktiv industrimedverkan ger dig processerfarenheter som öppnar karriärmöjligheter och nätverk i framtidens industri och akademi, säger Hans Theliander.

– Främsta outputen med satsningen är fler med processkunskap inom den biobaserade industrin, sedan att det leder fram till resultat som vi i industrin kan tillämpa, avslutar Catrin Gustavsson.

Läs mer om doktorandstjänsterna här: www.resurssmarta.se.

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi.

Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Läs mer på www.resurssmarta.se.