Förfrågan om områdesanalys: Nedbrytbarhet

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder in till att lämna anbud för att genomföra en områdesanalys inom nedbrytbarhet.

Handeln med varor ökar i en rasande takt över hela världen, något som skapar en växande efterfrågan på olika typer av material och produkter – som till exempel förpackningar och textilier. En stor del av förpackningarna är tillverkade av plastmaterial. Plastmaterial är ofta kritiserade eftersom de ses som en av de större bovarna till nedskräpning i naturen. Plastmaterialens fördelar är många – priset, dess barriäregenskaper och formbarhet – men samtidigt tillverkas de av icke förnybara råvaror, frigör koldioxid vid förbränning och har lång nedbrytningstid i naturen. Med detta som utgångspunkt finns det finns en bred vilja i samhället att reducera det fossila plastanvändandet.

Hur ett material bryts ner är en egenskap som kommit allt mer i fokus inte minst när det gäller plast. Under de senaste 10–20 åren har en mängd initiativ dykt upp, inklusive grön kemi och biosyntetiska tillvägagångssätt, som syftar till att utveckla nya biobaserade plaster. För närvarande är bara cirka 1 % av de över 360 miljoner ton plast som årligen produceras biobaserad, varav cirka 2/3 klassificeras som biologiskt nedbrytbar.

Bioinnovation har identifierat nedbrytning av biobaserade material som ett område där det finns ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse för att stödja utvecklingen av hållbara biobaserade material. Vid design av nya materialkoncept är det viktigt att kunna fastställa om bionedbrytbarhet är en önskvärd egenskap och när så är fallet, att den bryts ner på ett förutsägbart sätt utan att generera oönskade utsläpp av restprodukter som till exempel mikroplaster.

Uppdrag och genomförande

En områdesanalys/kunskapsöversikt ska genomföras för att belysa vad som är känt när det gäller biobaserade material, från naturliga eller syntetiska biobaserade polymerer, och deras (bio) nedbrytbarhet, hur nedbrytbarhet eller biologisk nedbrytbarhet i olika miljöer testas, mäts och certifieras samt vilken efterfrågan på kunskap och metoder som finns hos aktörerna inom den cirkulära bioekonomin. Arbetet måste sättas i relation till vad som tillämpas för fossilbaserade polymera material.

Arbetet kommer att genomföras dels genom litteraturgenomgång, dels via intressentdialoger där möjligheter och utmaningar identifieras, och via rundabordssamtal med syftet att analysera och identifiera strategiska utvecklingsbehov och framtida möjligheter.

Mål

Projektmålen är att:

 1. kartlägga kunskapsläget. Hur definieras nedbrytbarhet av biobaserade material? Vilken nomenklatur används? (exempelvis förpackningar, lim och agrotextil)
 2. kartlägga och sammanställa pågående nationella och internationella satsningar och projekt, forskningsfront och nyckelaktörer.
 3. kartlägga och analysera utvecklingsbehov hos näringslivet via intressentdialoger. Näringslivet kan i detta fall beskrivas som forskningsinstitut, materialtillverkare och produktägare.
 4. skapa en bild av vilka nya direktiv, nationellt och internationellt (EU), kring mål för cirkularitet, klimat och miljö som kommer att påverka frågan om (bio)nedbrytbarhet.
 5. kartlägga vilka metoder som finns, vilka standards som kan användas när och vilka som behöver utvecklas
 6. Genomföra rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras
 7. Ta fram en rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven.

En utökad beskrivning och bakgrund till uppdraget finns här (pdf).

Kompetens och krav för uppdraget

Leverantören av detta uppdrag bör ha kunskap om biobaserade material och dess värdekedjor samt relevant erfarenhet av forskning- och innovationsfrågor.

Tidplan och omfattning

Arbetet kommer att utföras inom ramarna för ett aktivitetsprojekt inom BioInnovation. Arbetet ska utföras mellan den 1 januari och 31 maj 2022 och vi uppskattar arbetstiden till cirka 300 timmar.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för detta uppdrag skickas till BioInnovation på info@bioinnovation.se senast den 25 november 2021. Frågor om uppdraget hänvisas till Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se, 076-129 62 94.

Intresseanmälan bör inkludera följande:

 • Beskrivning av uppdraget
 • Genomförande och omfattning
 • Team
 • Exempel på tidigare uppdrag
 • Tidplan och kostnad.

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.