Utförare sökes för områdesanalys om cirkulärt träbyggande

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder in till att lämna anbud för att genomföra en områdesanalys inom cirkulärt träbyggande.

BioInnovation betonar betydelsen av de två kompletterande krafterna bioekonomi och cirkulär ekonomi. Byggande i trä är ett viktigt område i omställningen till en cirkulär bioekonomi. Både inom EU och i Sverige lyfts frågor om behovet av klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av vårt byggda bestånd.

Trä som material kommer att vara betydelsefullt för byggsektorn, dels med avseende på dess låga CO2-avtryck, men dels också utifrån att det är ett material som skapar möjlighet till flexibilitet under byggnaders livslängd och som gör det möjligt att återvinna och återanvända materialet i slutet av byggnaders livstid.

Det finns redan idag behov av att utveckla system och affärsmodeller för att återanvända material, komponenter och produkter som plockas ut ur befintliga byggnader i samband med renovering, om- eller tillbyggnation eller rivning. Inom många områden pågår utvecklingsprojekt, men det saknas en samlad strategi och färdplan framåt för vilka frågor som är av störst vikt att prioritera.

Uppdrag

Uppdraget är att analysera området cirkulärt träbyggande. Genom informationssökning, intressentdialoger och rundabordssamtal ska framtida utmaningar och möjligheter samt strategiska utvecklingsbehov identifieras och analyseras. Området cirkulärt träbyggande definierar vi som ”Ett byggande med biobaserade förnybara material anpassat för renovering, om/på/tillbyggnad och återanvändning av material och komponenter”.

Mål

Målen för projektet är att:

 • Kartlägga och sammanställa hur nya direktiv, nationellt och internationellt (EU), kring mål för cirkularitet, klimat och energieffektivisering på området kommer att påverka industrin.
 • Kartlägga pågående nationella och större internationella (EU och Canada) satsningar och projekt inom området.
 • Kartlägga och analysera utvecklingsbehov hos näringslivet via intressentdialoger.
 • Genomföra rundabordssamtal där de identifierade utvecklingsbehoven diskuteras och förankras.
 • Ta fram en rapport som sammanfattar processen och de förankrade strategiska utvecklingsbehoven.

Inom projektet bör samtliga delar av en byggnads livscykel kartläggas och prioriteras:

 • hur man bygger idag för att kunna bygga om, renovera och återvinna i framtiden
 • effektiva metoder för underhåll, för att bygga om/till och renovera befintliga byggnader och,
 • hur man återanvänder och återvinner biobaserade material för ny användning.

Kompetens och krav för uppdraget

Leverantören av detta uppdrag bör ha kunskap om träbyggnadssektorn och dess värdekedjor samt relevant erfarenhet av forskning- och innovationsfrågor.

Tidplan och omfattning

Arbetet kommer att utföras inom ramarna för ett aktivitetsprojekt inom BioInnovation. Arbetet ska utföras under vintern 2021/2022 och vi uppskattar arbetstiden till ca 250 timmar.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för detta uppdrag skickas till BioInnovation på info@bioinnovation.se senast den 8 oktober 2021.

Intresseanmälan bör inkludera följande:

 • Beskrivning av uppdraget
 • Genomförande och omfattning
 • Team
 • Exempel på tidigare uppdrag
 • Tidplan och kostnad

Frågor om uppdraget hänvisas till Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se, 076-129 62 94.

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.