BioInnovation bidrar till hållbar svensk tillväxt och industrirelevant forskning

BioInnovation har bidragit till utveckling och hållbar svensk tillväxt. Programmet har lanserat insatser som bidragit till att påbörja introduktionen i samhället av en cirkulär bioekonomi och lyckats attrahera nya företag och en bredd av aktörer inom skogs-, kemi- och textilindustrin. Det visar en utvärdering av programmet som presenteras idag.

”Ett välskött strategiskt innovationsprogram som ligger rätt i tiden och bidrar till en positiv utveckling av ett område av vikt för svensk hållbar tillväxt och globala miljömål.”

Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse. Foto: Johan Olsson.

Så beskriver utvärderaren Sweco det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation när programmet utvärderas efter nio verksamma år. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av de finansierande myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Engagerat många aktörer

Över 700 organisationer har varit involverade i programmets verksamhet så här långt. Företag, institut och lärosäten dominerar i satsningen. Programmet har också lyckats att under hela programtiden attrahera nya organisationer genom utlysningar och utbildningar. Bredden av aktörer som samarbetar på olika sätt inom BioInnovation betraktar experterna som imponerande.

Utvärderarna lyfter också fram att programmet hittat en nisch där det i stor utsträckning saknas andra finansiärer och att resultaten från projekten bidrar till såväl samverkan mellan nya aktörer som konkreta resultat vilka nu närmar sig en marknad.

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna. Foto: Björn Leijon.

– Programmets nära samverkan med tre branschorganisationer är en styrka och skapar förutsättningar för programmet att nå ut brett samtidigt som branschspecifika behov har beaktats när programmet prioriterat sina insatser. På så vis har programmet gynnat nya samarbeten över värdekedje- och branschgränser och vi ser nu nya lösningar som sätts på marknaden, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

 

– BioInnovation har bidragit till industrirelevant utveckling genom att främja nya fossilfria och förnybara material, produkter samt teknologier för detta. Denna utveckling kommer göra nytta såväl i Sverige som globalt, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Finansierat 250 forsknings- och innovationsprojekt

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM. Foto: Bengt Säll.

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har hittills finansierat drygt 250 forsknings- och innovationsprojekt inom cirkulär bioekonomi och delat ut 550 miljoner kronor. Tillsammans med medfinansiering från industri, offentliga aktörer, institut och akademi har de 250 projekten omsatt 1170 miljoner kronor.

En majoritet av både forskare och företag uppger att deras deltagande i BioInnovation i hög eller mycket hög grad har ökat deras innovationsförmåga, och att det stärkt samarbeten mellan företag och forskare.

– Ett konkret exempel som gynnat utvecklingen är Företagsforskarskolan Resurssmarta processer där nätverk mellan handledare i akademin och industrin lett till nya forskningsprojekt, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

– BioInnovation har bidragit till utvecklingen av en svensk biobaserad och cirkulär textil värdekedja. Flera analyser och forskningsprojekt har gett oss en god kunskap om behov och vilken utveckling som är möjlig i Sverige, säger Cecilia Nykvist, vd för TEKO.

Cecilia Nykvist, vd TEKO. Foto: Erik Thor.

Framåt rekommenderar utvärderarna att programmet säkrar tillvaratagandet av erfarenheter och jobbar för fortsatt utveckling efter programmets avslut.

– Vi tar nu sikte mot ett framtida innovationsprogram som är bredare och utöver skog, kemi och textil också omfattar livsmedel och lantbruk. Detta initiativ kommer att bana väg för ett cirkulärt och biobaserat samhälle, säger Per Edström, programchef för BioInnovation.

Per Edström, programchef BioInnovation. Foto: Johan Olsson.

Om BioInnovation
Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation är initierat av Skogsindustrierna, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna), TEKO  (Sveriges Textil- och Modeföretag) och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden, samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Programmets planerade programtid är 12 år. Läs mer på www.bioinnovation.se.

Fakta om utvärderingen
Utvärderingen har genomförts av Sweco genom bland annat dokumentstudier, registeranalyser, intervjuer samt enkäter som besvarats av 169 företag och 81 forskare. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av de finansierande myndigheterna; Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs utvärderingen här: https://www.vinnova.se/publikationer/nioarsutvardering-av-strategiska-innovationsprogram-bioinnovation/