Konstruktion & design

Området konstruktion & design omfattar en stor verksamhetsbredd, från primärprocesser som sågverk och skivindustri till bygg- och inredningsindustri. Huvudsakligen utgörs råvaran av trä, men andra förnyelsebara material används i vissa tillämpningar, t.ex. isolering och möbler. Området påverkas kraftigt av urbaniseringen och den digitala utvecklingen.

Produkter och processer är delvis väl etablerade och delvis helt nyutvecklade. Tekniskt fungerar produkterna mycket väl och det finns en potential att substituera stora andelar fossila och mineraliska produkter med stora klimatvinster. Produkter från Sverige har en speciell position hos marknaden eftersom vi har full spårbarhet, uthålligt skogsbruk och bra arbetsmiljö. Konkurrenterna erbjuder inte alltid detta.

Träindustrin har i viss utsträckning lärt sig hantera och dra nytta av egenskapsvariationerna hos råvaran, och har kunnat bygga upp högt automatiserade industriella processer kring de flesta tillverkningsmomenten. Digitaliseringen ger ständigt nya möjligheter att förbättra dessa och har även möjliggjort massproduktion av småskaliga, unika, kundorder med högt förädlingsvärde vilket ökar värdeskapandet markant.

Volymmässigt finns stor potential inom byggande, där framför allt trä som stommaterial har vunnit ökad efterfrågan de senaste åren. Olika typer av sammansatta träprodukter tar marknadsandelar från ”traditionella material” som stål och betong. Dessa används ofta som komponenter eller hela stommar i byggnader. Ännu större grad av förädling fås från industriella träbyggnadsföretag. För dem är inte materialet i sig viktigt, utan den låga vikten och att materialet är lättbearbetat och kan fås som prefabricerade komponenter. Utmaningen är att överföra kunskap till byggsektorns aktörer, arkitekter, konstruktörer och byggentreprenörer på ett effektivt sätt.

Jämfört med mineraliska material är biobaserade material lätta, starka i relation till sin vikt och lätta att bearbeta. De passar därför väl som komponenter i prefabricerade byggelement eller komponenter till inredningsindustrin.