Kemikalier & energi

Området kemikalier & energi innefattar ett oräkneligt antal kemiska produkter och processer baserade på förnybar råvara från skog, jordbruk, marina källor och tillhörande industriers restströmmar. Möjligheterna att ersätta fossilbaserade kemikalier och energibärare med biobaserade alternativ är mycket goda men förutsätter målinriktade och kraftfulla satsningar på forskning och utveckling av ny teknik.

En förutsättning och samtidigt en stor utmaning är att identifiera och skapa kommersiellt konkurrenskraftiga värdekedjor som marknadens aktörer, från producentledet till konsumenter, är beredda att realisera.

Fossil råvara är idag utgångsmaterial för en handfull viktiga byggstenar som består av en till åtta kolatomer. Från dessa s.k. plattformskemikalier tillverkas idag tiotusentals kemikalier som används för framställning av bl. a. lösningsmedel, drivmedel, polymerer, läkemedel, kläder, parfym, tvättmedel etc. Plattformskemikalierna kan med kombinationer av fysikaliska, kemiska och biokemiska processer också framställas från biobaserade råvaror. Utmaningen är att göra det till konkurrenskraftiga kostnader. För att matcha dagens fossilbaserade alternativ krävs resurs-, energi- och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser.

Precis som dagens oljeraffinaderier nyttiggör råoljans alla fraktioner måste framtidens bioraffinaderier förädla bioråvarans alla beståndsdelar; kolhydrater (sockerplattformen), lignin och extraktivämnen. Bioråvarans sammansättning ger möjlighet till produkter med unika funktioner och egenskaper. Nya unika biobaserade produkter skapar ett mervärde till substitutionen av existerande fossilbaserade produkter. Den komplexa sammansättningen av biomassa kräver nya och förbättrade processer för såväl separation och fraktionering av vedens komponenter som för upprening av produktströmmar. Avgörande är att flera processer och produkter, såväl bulkprodukter som högvärdiga specialkemikalier, integreras i system som sammantaget tillvaratar råvaru- och restströmmar på ett så resurseffektivt och värdeskapande sätt som möjligt.