EU-direktiv försämrade konkurrenskraften

Svaveldirektivet för fartygsbränsle försämrar svensk skogsindustris konkurrenskraft. Det visar en utvärdering ett år efter att direktivet trädde i kraft.