Samråd om kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning