Hur kan Sverige få en mer biobaserad och cirkulär ekonomi?

Expertgruppen för bioekonomi har nu lämnat sin rapport till Delegationen för cirkulär ekonomi. Det finns stora möjligheter att ta viktiga steg mot en mer cirkulär bioekonomi menar företrädare för textil-, trä- och förpackningsindustrin som listar tolv önskade åtgärder.

Tydlig lagstiftning, standardisering, omfattande livscykelanalyser, reglering och nya system för återbruk är några punkter som expertgruppen efterfrågar. Målet är att föreslå åtgärder som bidrar till en positiv utveckling av en cirkulär bioekonomi i Sverige.

Ett centralt inspel från expertgruppen är att biobaserade och återvunna material bör likställas vid lagstiftning om cirkularitet.

– Den biobaserade, återvunna och förnybara råvaran bör vara ett självklart val. Genom att göra aktiva val kan vi ersätta material baserade på fossila källor som olja, säger Kai-Yee Thim, ansvarig för produktfrågor på Skogsindustrierna.

Textilindustrin efterlyser ny klassificering och märkning

Cecilia Tall, tidigare generalsekreterare vid TEKO, är nu programchef för RE:source på Rise. Hon lägger stor fokus vid expertgruppens förslag om att anpassa klassificering och märkning för biobaserade och cirkulära (återbrukade och återvunna) textilfibrer.

– Textilbranschen är i stor förändring. Närvaron av textil i människors vardag är konstant. Många textilproducenter och klädvarumärken strävar därför efter att bli bättre på cirkularitet. Behovet av biobaserade och cirkulära fibrer behövs för att ställa om från fossila värdekedjor. Här är cellolusabaserade fibrer givna. Det beror på att skogsbaserad textil är naturligt i Sverige, som är en ledande nation inom cellulosa. Hampa och lin kan aldrig bli lika storskaligt i produktion, säger Cecilia Tall.

Viktigt att utveckla affärsmodeller på byggsidan

I det cirkulära samhällsbyggandet behöver biobaserade produkter, som trä, ersätta fossilbaserade produkter. Både inom EU och i Sverige lyfts behovet av ett klimat- och resurseffektivt byggande, men också frågor om renovering och uppgradering av det redan byggda beståndet.

– Behovet av ett klimat-och resurseffektivt byggande lyfts nu och vi ser stora behov av att utveckla både system och affärsmodeller som tillvaratar och återanvänder komponenter, material och produkter. Det gäller både i redan befintliga byggnader, renovering, i om- till- och nybyggnation samt vid rivning. Vi måste tänka “circularity first”, säger Susanne Rudenstam, chef för Träbyggnadskansliet, som har deltagit i expertgruppen.

Läs hela artikeln på Skogsindustriernas webbplats

Läs hela rapporten på Delegationen för cirkulär ekonomis webbplats