Att arbeta strategiskt med examensarbeten

Examensarbeten är ett effektivt sätt att rekrytera kompetens från högre utbildningar och samverka med universitet och högskola. Företaget får möjlighet att utforska problem ur nya synvinklar och får tillgång till den senaste forskningen samtidigt som studenterna får värdefull praktisk erfarenhet. Däremot går det att konstatera att många företag upplever examensarbeten som resurskrävande och struktur saknas ofta i arbetet. För att förstå och uppleva nyttan med examensarbeten fullt ut behövs därför en tydlig strategi.

Rapporten ”Att arbeta strategiskt med examensarbeten” är riktad till ledningen inom företag och kan ses som ett verktyg i skapandet av en strategi och ger konkreta förslag på hur arbetet med examensarbeten kan effektiviseras.

Tre nyckelfaktorer har identifierats som avgörande i att utveckla ett företags strategi för examensarbeten:

  • Målsättning och ansvar – Ledningen ser nyttan med examensarbeten och målsätter examensarbeten i verksamhetsplanen samt budgeterar målen. Antalet examensarbeten fördelas på avdelningar baserat på intresse, resurser att handleda och framtida kompetensbrist. Målen kommuniceras neråt i organisationen och följs upp varje år. Ledningen utser en grupp som bär det övergripande ansvaret för att målen uppfylls och att processen kring examensarbeten fungerar.
  • Identifiering och hantering av interna utmaningar kopplade till examensarbeten – Utmaningar prioriteras och möjliga lösningar identifieras och implementeras i en handlingsplan. Uppföljning och utveckling av handlingsplanen sker varje år, eller oftare.
  • Skapande av en struktur och positiv kultur kring examensarbeten – En tidsplan med årliga återkommande aktiviteter tas fram. Tydliga ramar sätts upp för medarbetare om, när och hur företaget arbetar med examensarbeten och vem eller vilka de ska vända sig till i dessa frågor. När medarbetarna vet hur det fungerar främjas en positiv kultur kring examensarbeten som är viktig för generering av idéer, en öppenhet för ny kunskap och nya perspektiv samt att studentens upplevelse av företaget blir positiv.

Läs mer i ”Att arbeta strategiskt med examensarbeten” för att ta del hur ni kan skapa en strategi för arbetet med examensarbeten, där det bland annat går att hitta upplägg för en workshop för hantering av utmaningar, förslag på hur ni kan ta fram en struktur och kultur kring examensarbeten och tips för ökad effektivitet, kontinuitet och tydlighet i arbetet.