FUNKYPACK: Förnyelsebar Unik Ny Kemi för cellulosabaserade förPACKningar

Projektet adresserar marknadens akuta behov av mer återvinningsbara och klimatsmarta förpackningslösningar. Idag är förpackningsindustrin beroende av konventionella fossilbaserade material. Decennier av utveckling har gjort att fossila material kan erbjuda effektiva produktionsprocesser och mångsidighet för att skapa visuellt tilltalande förpackningar som ger ett effektiv skydd. Dock saknas effektiva återvinningssystem, och idag hamnar 70% av EU:s plastavfall på deponier, förbränns eller dumpas i naturen, vilket motsvarar en samhällskostnad av 105 miljarder euro varje år. Fiberbaserade förpackningar har potential att ersätta en stor del av dagens plastbaserade lösningar. För styva plastförpackningar uppskattas möjligheten till substitution till 40%, vilket motsvarar en global marknadspotential för fiberbaserade förpackningar på 90 miljoner ton.

Projektet avser att utveckla innovativ biobaserad kemi för barriäregenskaper, som tillsammans med torrformningsteknik, en ny innovativ teknik för resurseffektiv produktion av cellulosabaserade förpackningar, kommer leda till helt biobaserade förpackningskoncept som fungerar i industriell tillämpning. Projektet syftar till att skapa synergi mellan innovativa idéer som genereras av start-ups och forskningsgrupper, samt etablerade branschledare inom sektorn för funktionell kemi. Tre separata kemi-plattformar kommer att utvecklas, för att uppnå barriäregenskaper som krävs inom olika marknadssegment. Projektet kommer även arbeta med regelverksfrågor kopplat till livsmedelsgodkännande, vilka hindra framgångsrik övergång till helt biobaserade produkter.

Projektet består av sex arbetspaket/work packages (WP):

WP1: Utveckling av barriärkemi
WP 2: Utveckling av applikationsteknologi
WP 3: Utveckling av förpackningskoncept
WP 4: Barriär och förpackningsprestanda
WP 5: Hållbarhet och plan för industrialisering
WP 6: Projektledning och kommunikation

Därför är detta viktigt

Övergången till fiberbaserade förpackningar hämmas av fibermaterialens höga porositet och affinitet för vatten. Kommersiellt tillgängliga barriärlösningar är i hög grad beroende av fossilbaserade råmaterial och en liten andel som är biobaserad kan inte konkurrera med sina överpresterande konventionella plastekvivalenter. För att nå den fulla potentialen att ersätta plastbaserade förpackningar krävs utveckling av ny kemi och resurseffektiv teknik som till kan konkurrera med dagens plastbaserade lösningar.

Förväntat resultat

De förväntade resultaten från projektet inkluderar:
• Nya högpresterande barriärlösningar med tillhörande applikationssystem anpassat för 3D-fiberbaserad förpackning.
• Biobaserade prototypkoncept inom olika produktsegment, till exempel take-away och färskvaror, mejeriprodukter, personvård och kosmetik.
• Utvecklade standardmetoder för utvärdering av barriärer av 3D-fiberbaserad förpackning.
• Livscykelanalys och bedömning av potentiella hinder för marknadsetablering.
• Plan för uppskalning och kommersialisering av barriärlösningarna.

Deltagare

BIM Kemi, Yangi, Bioextrax, Aptar och Lunds universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,2 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från november 2023 till april 2026.