Design av framtidssäkra biobaserade förpackningar för ökad cirkularitet

Projektets fokus är att utveckla kunskap och metoder kopplat till barriärkemi och formning av fiberbaserade förpackningar med målsättningen att nå en 100 % biobaserad lösning som uppfyller marknadens krav på ökad cirkularitet, resurseffektivitet, attraktiv design och formbarhet.

Projektkonsortiet representeras av aktörer från förpackningens värdekedja; svenska och europeiska varumärkesägare, råvaruleverantörer, kemileverantörer, tillverkare och teknologiutvecklare av cellulosabaserade förpackningar för våt- och torrformning.

Syftet med projektet är att etablera ett forskningssamarbete kring cellulosabaserade formbara förpackningar. Målsättningen med samarbetet är att genom fördjupad kunskap om materialens egenskaper i kombination med ny barriärkemi skapa cirkulära riktlinjer som kan användas av varumärkesägare och förpackningstillverkare för att kunna välja den mest passande förpackningslösningen för ändamålet utan att behöva uppoffra funktion och hållbarhet och därigenom accelerera omställningen till förnyelsebar råvara och utnyttja den fulla potentialen med fiberbaserade tekniker.

Därför är detta viktigt

Cellulosabaserade förpackningar har potential att ersätta 40 procent av alla hårda plastförpackningar, vilket motsvarar 1,8 miljoner ton material. Detta område är därför av högsta relevans för svensk skogsindustri och omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. EU-kommissionens kommande direktiv mot engångsplast kommer även påverka pappersindustrin. Detta leder till ett stort behov av ny funktionell kemi för cellulosabaserade förpackningar.

Förväntat resultat

Projektet förväntas att genom forskningsaktiviteterna ge djupgående förståelse för hur olika processer påverkar mekaniska egenskaper hos både jungfruliga och återvunna cellulosafibrer. Projektet kommer också utveckla ny kemi för våt- och torrformingstekniker med målet att uppnå 100 procent biobaserade förpackningslösningar. Detta kommer utvecklatvå konkurrenskraftiga förpackningskoncept som säkerställer lågt klimatavtryck och optimerad cirkularitet utan att uppoffra produktegenskaperna.

Deltagare

Yangi, Holmen Iggesund Paperboard SA, Solenis, Fiber-X, FutureLab & Partners, KTH och Lunds tekniska Högskola (LTH) samt varumärksägare inom olika målsegment.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 7,7 MSEK och pågår under 2,5 år – mellan maj 2022 och februari 2025.