Användning av sidoströmmar från mykoproteinproduktion till additiver för funktionalisering av textilier

En hållbar framtid kräver utvecklingen av en cirkulär ekonomi som tar hänsyn till resurseffektivitet, miljö, och anpassningsförmåga. Det här projektet syftar att skapa nya värdekedjor av industriella råvaror med sidoströmmar från livsmedelproduktion i bioreaktorer som källa, vilket tillåter lokal, resurseffektiv, och icke- säsongsberoende produktion av textilkemikalier med lågt markbehov och utan konkurrens med mat och foder. Projektet ämnar till att möjliggöra att textilindustrin kan ställa om till cirkulära och helt biobaserade värdekedjor som inte orsakar miljöföroreningar.

Med det här forsknings- och innovationsprojektet försöker behovsägarna att sammanföra värde från nya typer av sidoströmmar med hållbarhetsfrågor i textilindustrin. Projektet utforskar metoder för extraktion av olika råvaror ur överblivna strömmar från produktionen av mykoprotein. Dessa biobaserade och biologisk nedbrytbara molekyler har unika egenskaper som kommer tillämpas i hållbara och innovativa kemiska additiv vid behandling av funktionella textilier.

Målet är att bekräfta den teoretiska hypotesen genom extraktion i labbskala och utveckla produkter som sedan appliceras på textilmaterial. Genomförbarheten på industriell skala och jämförelsen med konkurrerande lösningar ska bedömas positiv. Med en livscykelanalys, kemisk riskbedömning och tester för cirkularitet kartläggs hållbarhetsvinsten. Genom att nå dessa mål förväntas en förflyttning för TRL, MRL och SRL till minst 4.

Projektarbetet börjar med prover från sidoströmmar ur olika processbatcher i mykoproteinproduktionen. Proverna analyseras för att fokusriktning baserad på störst potential kan bestämmas. Sedan utvecklas en skalbar extraktionsprocess och extrakten analyseras enligt relevanta kvalitetskrav. Baserat på positiva resultat i föregående steg utvecklas konceptprodukter vilka appliceras på textilmaterial. Genom standardiserade tester utvärderas de eftersökta egenskaperna, vilket genererar återkoppling för processförbättringar. Slutligen görs en teknoekonomisk analys och hållbarhetsanalys.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt för att byta ut fossila plaster och långlivade polymerer som används i textilindustrin mot biobaserade, biologiskt nedbrytbara och cirkulära alternativ. Dessutom är det viktigt att det skapas lokala försörjningskedjor för produktion av innovativa svenska produkter för att minska miljöpåverkan och gynna det lokala näringslivet.

Förväntat resultat

Projektet möjliggör utökat samarbete mellan svenska medelstora företag och vill skapa helt nya, framtidsbeständiga typer av lokala försörjningskedjor som inte har funnits i Sverige förut. Projektet ska ge underlag för att skala upp nya extraktionsprocesser av en eller flera biomolekyler med ett konkret behov av svenska industriföretag för användning i innovativa biobaserade produkter som kan byta ut miljöhotande fossilbaserade plaster och polymerer som används i dagsläget.

Deltagare

OrganoClick AB, RISE AB, Mycorena AB och RISE Processum AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,3 MSEK och kommer att pågå under 30 månader – mellan november 2023 och april 2026.