Tillbaka till alla Utlysningar

Omställning till ett hållbart och biobaserat samhälle

  • Sista ansökningsdag 10 september 2024

Energimyndigheten stöttar i denna utlysning projekt som bygger upp ny kunskap eller tar fram nya lösningar som kan påskynda omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle.

Utlysningens syfte är att öka förståelsen för biomassans, bioenergins och bioekonomins roll i energi- och klimatomställningen genom att fokusera på systemlösningar, hållbara värdekedjor och ökad resurseffektivitet.

Vad kan man söka stöd för?

I den här utlysningen kan du söka finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till att påskynda energi- och klimatomställningen och ett biobaserat samhälle.

Exempel på vad forsknings- och innovationsprojekten ska bidra till:

  • Ökad förståelse för biomassans roll i ett vidare industri- respektive energisystemperspektiv.
  • Ny kunskap om hur styrmedel, regelverk och beteenden påverkar bioekonomin och det komplexa samspelet i energisystemet.
  • Att främja energi- och klimatomställningen genom industriell förnyelse, nya biobaserade lösningar eller hållbara värdekedjor.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till omställningen, och följande projekt prioriteras:

  • Företagsdrivna innovationsprojekt: företag som utvecklar biobaserade lösningar med stor export- och kommersialiseringspotential och med relevant bidrag till energi- och klimatomställningen.
  • Projekt ledda av juniora forskare.
  • Tvärvetenskapliga projekt där humaniora och samhällsvetenskapliga discipliner också ingår.
  • Projekt mellan aktörer och sektorer som präglas av en tydlig och ändamålsenlig samverkan, till exempel mellan akademi, forskningsinstitut, offentlig sektor och näringsliv.
  • Projekt som på ett systemövergripande sätt studerar samspelet med övriga energisystemet (till exempel med elsystemet, värmesystemet och transportsektorn).

Hur mycket kan man söka?

Utlysningen omfattar 70 miljoner kronor. Varje ansökan kan beviljas högst åtta miljoner kronor i stöd. För genomförbarhetsstudier kan en miljon kronor beviljas i stöd.

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.