Tillbaka till alla Utlysningar

Internationellt nätverksbidrag för Agenda 2030

  • Sista ansökningsdag 25 augusti 2022

Sök stöd för projekt tillsammans med forskare utanför Europa där ni tillsammans initierar och utvecklar nätverk för att formulera nya gemensamma projektidéer som bidrar till måluppfyllelsen av de globala hållbarhetsmålen. Det här är en utlysning inom ramen för myndighetssamarbete mellan Energimyndigheten, Formas, Forte, Vetenskapsrådet och i samverkan med Sida.

Vad kan man söka för?

Utlysningen avser nätverksprojekt inom samtliga medverkande finansiärers ansvarsområden. Projekten är ettåriga och medlen får delvis användas till att finansiera omkostnader för parter utanför Sverige.

Det planerade samarbetet ska vara gemensamt utvecklat av samtliga parter i nätverket, vara tydligt baserat på ömsesidigt identifierade behov och ett jämlikt samarbete. Finansieringen avser nätverkande aktiviteter och är inte avsett att finansiera forskningsprojekt- och innovationsprojekt. Ambitionen är att forskarna i nätverken ska kunna söka medel för gemensamma forsknings- och innovationsprojekt i kommande nationella och internationella utlysningar. Finansieringen avser inte planeringsbidrag för att förbereda en ansökan till Horisont Europa.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara disputerad forskare vid universitet, högskola, och forskningsinstitut.

Utlysningen vänder sig till disputerade forskare från alla discipliner vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut som vill samverka internationellt i syfte att bidra till att nå målen i Agenda 2030.

Finansiärerna arbetar för en jämlik, jämställd och inkluderande samhällsutveckling. Sökande bör utforma nätverket så att resultatet kan gynna en mångfald av människor.

Hur mycket kan man söka?

Utlysta medel 2 miljoner kronor, per projekt maximalt 200 000 kronor.

För att komma vidare till utlysningen på Energimyndighetens webb, använd den gröna länkknappen uppe till höger på denna sida.