Cirkulär bioekonomi formar framtidens samhälle

Strategisk agenda

– forskning och innovation för en hållbar utveckling

Klimatförändringarna till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. I takt med att världens befolkning växer och samtidigt får ökade ekonomiska möjligheter så växer efterfrågan på varor och tjänster. Samhällets accelererande konsumtion kräver mer naturresurser men resursförbrukningen tär på vår planet.

Att lyckas skapa ekonomisk tillväxt utan ökande klimatutsläpp och utan att utarma jordens resurser blir helt avgörande för att vi ska nå en hållbar produktion och konsumtion i framtiden. Utvecklingen framåt är beroende av att vi använder mer förnyelsebara och biobaserade råvaror, resurseffektiva tillverkningsprocesser och att vi skapar material som har låg miljöpåverkan genom hela livscykeln. Till det krävs också ändrade konsumentbeteenden och cirkulära system. Vägen framåt stavas cirkulär bioekonomi.

BioInnovation är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Programmet ska främja biobaserad utveckling och innovation inom tre prioriterade områden: Kemikalier & energi, Material samt Konstruktion & design. I programmet möts företag och forskning från olika branscher och discipliner för en gemensam utveckling.

Här, i BioInnovations Strategiska agenda, tittar vi närmare på cirkulär bioekonomi som begrepp, bioekonomin som område i stort, samt de förutsättningar och behov som lägger grunden för hur programmets kommande utlysningar och aktiviteter ska utformas.

Här kan du läsa vår Strategiska agenda som bläddringsbar pdf.