Uppdrag: Områdesanalys textil

Områdesanalys textil

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation bjuder in till att lämna anbud för att genomföra en områdesanalys inom textil med fokus på biobaserad cirkulär ekonomi.

Det globala behovet av textilfibrer ökar snabbt. Det utgör en stor samhällsutmaning då textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva branscher och dess miljöpåverkan är stor i flera delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transporter och försäljning. Utöver detta är återvinningen av textil idag i det närmaste obefintlig.

Inom BioInnovation har innovationsprojektet Etablera Närodlad Textil i Sverige (ENTIS) nyligen avslutats. Förutom många intressanta resultat i projektets tekniska delprojekt har projektet som helhet bidragit till en bredare samling inom textilsektorn och en insikt om att behovet av att fortsätta utveckla området och lösningar för cirkulär biobaserad textil är stor.

Det finns i dagsläget inga självklara aktörer som samlar övriga aktörer i värdekedjan kring sig, och det finns ingen enskild fråga som det är självklart att sätta i fokus. Exempel på viktiga frågor som nämnts är hur en större egenskapsrymd för konstgjorda fibrer från cellulosa kan skapas, och på hur regenererade textilfibrer kan återvinnas. Samtal mellan aktörerna i värdekedjan och forskningen har visat på ett behov av att genomföra en områdesanalys för den svenska textilsektorn.

Uppdrag

Uppdraget är att genomföra en områdesanalys som gör det möjligt för BioInnovation att strategiskt prioritera aktiviteter för att stärka samverkan mellan aktörer för att på bästa sätt stärka den svenska biobaserade textilutvecklingen för en internationell marknad.

Mål

Målen för projektet är att:

  • identifiera och prioritera ett antal viktiga möjligheter och utmaningar för biobaserad cirkulär textil. Speciellt viktigt är att dessa möjligheter och utmaningar beaktar den svenska sektorns aktörer och dess styrkeområden.
  • identifiera ett antal aktörskonstellationer som i samverkan kan anta dessa utmaningar. Speciellt viktigt är att det bland dessa finns industriella aktörer som kan ta aktiva och ledande roller.
  • föreslå former för hur en sådan samverkan kan utformas och stöttas.
  • föreslå vilken roll BioInnovation kan ta i detta arbete.

Kompetens och krav för uppdraget

Leverantören av detta uppdrag bör ha god kunskap om textilsektorn och dess värdekedjor samt bred erfarenhet av forskning- och innovationsfrågor.

Tidplan och omfattning

Arbetet kommer att utföras inom ramarna för ett aktivitetsprojekt inom BioInnovation. Arbetet ska utföras under hösten 2019 och i första steget uppskattar vi arbetstiden till ca 160 timmar. Beroende på utfall av det inledande arbetet kan uppdraget komma att utökas i en andra etapp.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för detta uppdrag skickas till BioInnovations programchef Anna Wiberg, anna.wiberg@bioinnovation.se, 076-129 62 94, senast den 15 oktober 2019.

Frågor om uppdraget hänvisas till Anna Wiberg, se kontaktuppgifter ovan.

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. Läs mer på www.bioinnovation.se