Avtalsmallar

BioInnovations mallavtal har tagit speciell hänsyn till de behov som identifierats i programmets innovationsprojekt. Avtalen har utformats för att dels stimulera till nära samverkan mellan parter dels främja kommersialisering och marknadsetablering av nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Information om avtalsmallarna
Presentation av avtalsmallarna
Promemoria avtalsmallar*
Grundläggande avtalsprinciper vid forskningssamverkan med svenska lärosäten

* Promemorian syftar till att ge en översiktlig introduktion till de delar som är väsentliga och möjliga att ta med i ett avtal om överlåtelse av akademiska forskares resultat.

Den visar på punkter som förtjänar särskild uppmärksamhet och ger exempel på hur klausuler kan utformas. Det är av nödvändighet inte en uttömmande redogörelse eftersom dessa överlåtelseavtal kan ta många olika former. De enskilda överlåtelseavtalen kommer att vara beroende av omständigheter som måste uppmärksammas och regleras från fall till fall, t ex kan överlåtelsen påverkas av konkurrensrättsliga begränsningar, av den deltagande akademipartens regler för sina anställda eller av en finansiärs villkor för sina bidrag.

Om du skulle behöva få tillgång till avtalsmallarna i Word-format, vänligen mejla info@bioinnovation.se.