Utlysningar

Här publiceras information om aktuella utlysningar inom programmet BioInnovation och utlysningar från andra aktörer som kan vara av intresse för BioInnovations intressenter. BioInnovations utlysningar i sin helhet publiceras alltid på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnova som ansökningar görs.


Aktuella utlysningar inom BioInnovation

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering men utlysningen är också öppen för konsortier med enbart svenska aktörer, som då ansöker om finansiering via Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna.

Utlysningen öppnade den 20 mars 2018. Sista dag för ansökan är den 14 juni klockan 14.00.

Läs mer på Vinnovas webbplats (länk öppnas i nytt fönster). Projektaktörer från Finland ansöker om bidrag via Business Finland.


Hypotesprövning steg 2
– en riktad utlysning till genomförda hypotesprövningsprojeket steg 1

Syftet med hypotesprövningsprojekt är att vara risktagande och fånga upp nya visionära idéer som har potential att väsentligt bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi.

Projekt i hypotesprövning steg 2 syftar till att arbeta vidare kring en bekräftad hypotes som har prövats och slutrapporterats i hypotesprövning steg 1, antingen i omgången med start 2015 eller i omgången med start 2017. Det rör sig nu om mer omfattande projekt som ska utveckla den bekräftade hypotesens unika kundvärden och marknadsmöjligheter.

Detta är en riktad utlysning, och alla som kan ansöka har kontaktats direkt och fått den fullständiga utlysningstexten. Ansökningsomgången stänger i slutet av april. För mer information, kontakta Anna Wiberg, programchef, 076-129 62 94, anna.wiberg@bioinnovation.se.


Planerade utlysningar inom BioInnovation

Hypotesprövning steg 1 – 2018

I det här erbjudandet stödjer vi nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Utlysningen riktar sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även till universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Ansökan kan omfatta högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Utlysningen planeras att öppna i juni 2018. Läs mer på Vinnovas webbplats.


Aktuella utlysningar från andra aktörer

 

2018 års utlysning inom Bio-Based Industries JU

Den 11 april beräknas den europeiska utlysningen inom Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) att öppna. Utlysningens fokus är råmaterial, process, nya produkter och ökad marknadsupptagning av biobaserade produkter.

BBI JU är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) och ansvarar för utlysningar inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Den kommande utlysningen är nummer fem av sju mellan åren 2014 och 2020 som BBI JU har hand om.

Besök BBI:s webbplats för mer information om utlysningen.

 

Smart Built Environment lyser ut åtta miljoner för forskning om digitala affärsmodeller

Den 9 mars öppnade en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. I utlysningen söker programmet projekt som handlar om incitament, affärsmodeller och risker kopplade till digitaliseringen av samhällsbyggandet.

Läs mer om utlysningen på Formas webbplats.