BioEkonomi 2.0 – Bättre valorisering av restströmmar

Beskrivning av projektet

Projektet genomför djupgående forskning för att utveckla teknik och skapa nya möjligheter att använda restströmmar från skogs-, jord- och vattenbruk. Idag består restströmmarnas värde ofta i deras energiinnehåll – eftersom det är till energi de används, men BioEk2.0 forskar i möjligheten att förädla resterna för att skapa ökat värde. Produkter som kan tillverkas från restprodukterna är bland annat livsmedel, kemikalier och drivmedel.

Projektets mål

Vårt mål är att visa potentialen i uppgradering av restprodukter och utveckla specifika värdekedjor. Detta ska både ge ökad kunskap om de värdekedjor som analyseras men även medföra bredare lärdomar som kan gynna utveckling av andra relaterade bioekonomiska lösningar.

Genomförande och aktörskonstellation

Innovationsprojektet består av sex delprojekt. Inom dessa kommer fallstudier att utföras för att se hur man kan hitta nya användningsområden för restströmmarna från skogs-, jord- och vattenbruk. Genom en koordineringsaktivitet säkras att synergier mellan delprojekten realiseras och ett antal gemensamma forskningsaktiviter utförs.

Projektets effekter kopplat till bioekonomin

Restströmmar är en viktig och ofta oanvänd resurs inom bioekonomin. Av ekonomiska skäl och av resursskäl vill vi skapa positiva exempel på hur restströmmar från olika värdekedjor kan uppgraderas till värdefulla produkter. Målet att potentialen demonstreras och utvecklingen inom området stimuleras generellt. Därmed stöds Sveriges övergång till en biobaserad ekonomi.

Delprojekt

Aktörer

Lista på aktörer i projektet (pdf)

Projektet som pågår under 3 år leds av Erik Furusjö och Louise Staffas från IVL, det har en total budget om 39 MSEK.

Mer information

Erik Furusjö, projektledare
IVL Svenska Miljöinstitutet
010-788 65 91
erik.furusjo@ivl.se

Louise Staffas, projektledare
IVL Svenska Miljöinstitutet
010-788 66 48
louise.staffas@ivl.se