Vår process

BioInnovation vill utveckla innovationsprojekt enligt principen bästa möjliga projekt med bästa möjliga konsortium. Detta skiljer sig från en vanlig utlysning där förslag tävlar mot varandra, och vinnande förslag genomförs av förslagsställarna. BioInnovation vill istället kombinera förslag för att få ännu bättre projekt, och sedan bygga konsortier för att få ännu bättre genomförande. Detta är en del av BioInnovations strategiska ledarskap för området.

Inför start av innovationsprojekt 2017 samlas förslag in och material utvecklas i dialog mellan områdets aktörer. Fyra utvecklingsnivåer passeras, och vardera har en mall som kommer att utgöra underlag för Programstyrelsen och Generalförsamlingen när de beslutar om klustring och prioritering i utvecklingsprocessen.

Expert Teams leder processen och bereder underlag till beslutspunkterna, men ju närmare färdigt projekt desto större andel av arbetet utförs av projektparterna själva. De olika faserna beskrivs under egna rubriker nedan.

BioInnovation_processbild-1024x724

Fas 1 – Rubrik

I en öppen utlysning inbjuds förslag till nya innovationsprojekt, och genomförda hypotesprövningsprojekt får en direkt uppmaning att inkomma med förslag. Expert Teams bearbetar det samlade materialet tillsammans med material från tidigare skeden i BioInnovation samt inkommer med ett antal Rubriker (enligt mall) till Programstyrelsen, som 2016-03-09 beslutar om prioritering och klustring för fortsatt utveckling (mindre än tjugo förslag förväntas prioriteras).

Fas 2 – Diskussionsunderlag

Expert Teams leder utvecklingen av Diskussionsunderlag (enligt mall) för de förslag Programstyrelsen prioriterat. Utvecklingsarbetet sker i öppen extern samverkan för att säkra behovsägarförankring och förutsättningar för kommande ledarskap. Generalförsamlingen beslutar 2016-05-18 om ytterligare prioritering och klustring för fortsatt utveckling (mindre än tio förslag förväntas prioriteras). Denna omröstning ska säkra förankring hos behovsägare och medfinansiärer.

BioInnovation_processbild_fas3-4

Fas 3 – Prioriteringsunderlag

Engagerade aktörer driver – med aktivt stöd av Expert Teams och Advisory Board – en öppen och inkluderande process som syftar till att säkra ett aktivt deltagande av behovsägare med tydliga mål och en hög TRL-nivå. Samtidigt ska politiska och marknadsmässiga förutsättningar säkras – antingen genom dokumenterad utredning eller genom beskrivet utredningsbehov. Förstudieansökan (enligt mall) utformas för att ge finansiering och legitimitet till fortsatt utvecklingsarbete.

Fas 4 – Fullständig projektbeskrivning

Delprojektledare driver en öppen och inkluderande process som syftar till att ta fram ”bästa möjliga projekt med bästa möjliga konsortium”. Genom gränsöverskridande samverkan utvecklas projektförslag som uppfyller uppställda kriterier, och en Fullständig projektbeskrivning (enligt mall) tas fram. Efter Vinnovas beslut startar projekten sommaren 2017.